Harnessing sensor data.
Creating value.
Improving simplicity.

Rozhraní SmartBridge®

Sensorik4.0® – Budoucí generace senzorů

Průmysl 4.0 vyžaduje nové komponenty

Celková vize projektu Průmysl 4.0

„Průmysl 4.0“ znamená síťové propojení všech komponentů, strojů a výrobních závodů s cílem minimalizovat ztráty informací, optimalizovat procesy a šetřit cenné zdroje. Takový přístup se neobejde bez nových komponent, které umožní inteligentní integraci – v případě společnosti Pepperl+Fuchs je to „Sensorik 4.0“.
Sensorik4.0® mění definice

Sensorik4.0® pro Průmysl 4.0

Sensorik4.0 mění definici výrazů identita, komunikace a inteligence. Senzor automaticky zjišťuje vlastní výchozí stavy a určení. Komunikace probíhá v novém, na služby orientovaném univerzálním jazyce. Shromážděná data jsou organizována tak, aby poskytovala maximální užitek příslušným příjemcům.
IO-Link je investice do budoucnosti

Jazyk I40 senzorů a akčních členů

Senzory kompatibilní s IO-Link připravují dnes používanou technologii na Průmysl 4.0. Tyto senzory mají identitu, přenášet procesní data a informují o svém stavu. Technologie SmartBridge společnosti Pepperl+Fuchs vytváří nový přístupový kanál k těmto údajům a poskytuje cenné informace o stavu strojů a zařízení.
Pohodlné a intuitivní aplikace

Aplikace pro novinky konceptu Průmysl 4.0

Aplikace SmartBridge vizualizuje data ze senzorů na vašem tabletu nebo chytrém telefonu. Tato vizualizace výrazně zjednodušuje řízení stavových a procesních dat. Nastavení, změny a kopírování provozních parametrů způsobem „Dotyk a zadání“ nabízí intuitivní ovládání i komplexních sestav senzorů.

Technologie SmartBridge® pro zařízení IO-Link

Pyramida automatizace

Technologie SmartBridge poskytuje rozšířený, bezdrátový kanál („přístupový datový kanál“) pro přístup k informacím vytvářeným senzory nebo akčními členy uvnitř stroje nebo zařízení. Tento přístupový datový kanál je zapojen do komunikačního vedení mezi zařízením IO-Link a řídicí jednotkou stroje. V tomto bodě systém načítá digitální signál ze zařízení IO-Link a pomocí Bluetooth jej přenáší do mobilního zařízení s přístupem k síti Internet. Standardní komunikační kanál mezi periferií a řídicí jednotkou není připojením rozhraní nijak ovlivněn.

Tento rozšířený bezdrátový kanál systému SmartBridge je důležitým stavebním prvkem pro vytváření sítí senzorů a akčních členů„průmyslovém internetu“ konceptu Průmysl 4.0.Horizontální komunikace
Horizontální komunikace: v konceptu interakce mezi člověkem a strojem navazuje bezdrátová výměna procesních a parametrizačních informací ze senzoru nebo akčního členu horizontální komunikaci s mobilním zařízením uživatele. Ve druhé fázi bude možné tento kanál použít jako prostředek zcela autonomní přímé komunikace mezi senzory a akčními členy.
Vertikální komunikace
Vertikální komunikace: kromě výměny dat s provozním personálem lze také do firemních softwarových systémů jako jsou MES nebo ERP zasílat diagnostická data senzorů a akčních členů. Díky flexibilnímu bezdrátovému připojení není výměna dat omezena na přenos z jedné komunikační úrovně do další, ale může probíhat napříč úrovněmi.
Síťová komunikace
Síťová komunikace: nový přístupový datový kanál SmartBridge umožňuje také hybridní formu horizontální a vertikální komunikace: prostřednictvím internetové brány je možné přiřadit adresu na jakékoli úrovni externího systému. Takový systém představuje první krok směrem k propojené komunikaci ve smyslu konceptu Průmysl 4.0.

Komponenty a funkce SmartBridge®

Systém SmartBridge pro zařízení IO-Link

Systém SmartBridge se skládá z hardwarového rozhraní (IO-Link/Bluetooth) a aplikace SmartBridge pro mobilní zařízení. Po zapojení rozhraní do stávajícího komunikačního vedení mezi zařízením IO-Link a řídicí jednotkou se výměna informací zobrazí na mobilním zařízení. V případě zapojení do komunikačního vedení mezi zařízením IO-Link a konvenční řídicí jednotkou, nebo pokud jej použijete zcela bez řídicího systému stroje, zastává rozhraní funkci hlavního modulu. V tomto provozním režimu systém SmartBridge podporuje zobrazení všech informací o zařízení a parametrizaci senzorů a akčních členů kompatibilních s IO-Link.

Systém SmartBridgeRozhraní SmartBridge
Rozhraní IO-Link Bluetooth

Rozhraní využívá standardizovaný protokol IO-Link (IEC 61131-9) a je kompatibilní se všemi systémy. Proto je také možné pomocí tohoto rozhraní přiřadit adresu senzorům a akčním členům všech výrobců, kteří jsou členy konsorcia IO-Link (viz www.io-link.com), a využít tak široké možnosti výběru zařízení pro konkrétní aplikaci.

Aplikace SmartBridge
Aplikace SmartBridge

Aplikace SmartBridge nabízí přehledné a snadno využitelné uživatelské rozhraní pro periferie kompatibilní s IO-Link. Potřebné ovladače (popis zařízení IO-Link a popis grafického rozhraní) se nahrají automaticky jakmile je nové zařízení detekováno. Pomocí těchto souborů ovladačů se funkce příslušné periferie zobrazí graficky a jako text v příslušném jazyce. Využijte velmi intuitivní ovládání senzorů a akčních členů.

Záznamník dat SmartBridge
Záznam dat

Rozhraní je vybaveno vestavěným slotem pro karty microSD. Díky této funkci můžete procesní data nahrát na paměťovou kartu a později spustit pokročilou analýzu nahraných dat na počítači.

Bezpečnost SmartBridge
Bezpečnostní koncept

Systém SmartBridge vyžívá přísný bezpečnostní koncept: aplikace SmartBridge poskytne přístup k zařízením IO-Link pouze po jednoznačném ověření povoleného hardwaru a úspěšném ověření hesla.

Příklady použití a výhody

Parametrizace senzorů
Parametrizace zařízení IO-Link

Inteligentní senzory a akční členy se často honosí řadami funkcí s nejrůznějšími parametry. Aplikace SmartBridge všechny tyto funkce zobrazuje i s příslušnými parametry a umožňuje tyto parametry rychle měnit i bez zdlouhavého studia příruček.

Uvádění senzorů do provozu
Uvádění strojů a zařízení do provozu

Během prvního uvádění do provozu nemusí všechny funkce stroje nebo zařízení pracovat bezchybně hned od začátku. V podobných situacích vám systém SmartBridge poskytne přehled, zda jsou parametry senzorů a akčních členů správné, a zda přenos dat probíhá bezchybně.

Vyhledávání chyb senzorů
Vyhledávání chyb při údržbě

Odstraňování poruch může být časově velmi náročným procesem – zvláště pokud se porucha objevuje náhodně. V takové situaci je protokol záznamníku dat velmi užitečný. Kromě informací o procesu v reálném čase může být výhodou také možnost analýzy historických procesních dat (např. provozních a funkčních čítačů). Systém SmartBridge umožňuje snadný přístup k aktuálním i historickým datům zařízení IO-Link.

Sledování stavu senzorů
Sledování stavu zařízení IO-Link

Senzory a akční členy jsou ve strojích a zařízeních často umístěny v nepříznivých podmínkách. Příčinami poruch a nesrovnalostí jsou mechanické opotřebení, elektrické závady, nebo změny okolního prostředí. V takové situaci je trvalé sledování limitních hodnot velkou pomocí. Systém SmartBridge je vhodný pro dlouhodobé aplikace ve strojích nebo zařízeních a předává relevantní procesní a stavové informace zařízení IO-Link do libovolného externího monitorovacího systému.

Kontakty

Technologie SmartBridge je prvním krokem společnosti Pepperl+Fuchs směrem k systému Sensorik4.0. Chcete-li získat další informace o výhodách, které Vám naše technologie bude přinášet, kontaktujte nás.