Harnessing sensor data.
Creating value.
Improving simplicity.

SmartBridge®-gränssnitt

Sensorik4.0® – Framtidens sensorgeneration

Industri 4.0 behöver nya komponenter

Den övergripande visionen för Industri 4.0

”Industri 4.0” innebär att alla komponenter, maskiner och anläggningar är sammankopplade via nätverk. Syftet är att minimera avståndet mellan information och förmedlare, optimera processer och spara värdefulla resurser. I den här visionen behövs nya komponenter som gör det möjligt att integrera alla delar på ett intelligent sätt – för Pepperl+Fuchs är det här vad ”Sensorik 4.0” handlar om.
Sensorik4.0® omdefinierar termer

Sensorik4.0® för Industri 4.0

Sensorik4.0 innebär att termer som identitet, kommunikation och intelligent måste omdefinieras. Sensorn kan automatiskt identifiera ursprung och mål. Kommunikationen utförs på ett helt nytt serviceinriktat och universellt språk. Insamlade data kan anpassas för respektive mottagare och därmed ge största möjliga utbyte.
IO-Link är en investering i framtiden

I40-språket för sensorer och manöverdon

Sensorer som är kompatibla med IO-Link förbereder dagens teknik för Industri 4.0. Dessa sensorer har en identitet, skickar processdata och informerar om sin status. SmartBridge-tekniken av Pepperl+Fuchs skapar en ny kanal för åtkomst till dessa data vilka blir en källa till värdefulla insikter i skicket på maskiner och hela anläggningar.
Smidig användning med intuitiva appar

Apparna är dörren in till Industri 4.0

I SmartBridge-appen presenteras sensordata på din pekplatta eller smarttelefon. Denna inblick förenklar påtagligt kontrollen över status och processdata. Inställning, ändring och kopiering av driftsparametrar via ”peka och skriv” gör hanteringen intuitiv även av mer komplexa sensorer.

SmartBridge®-teknik för IO-Link-enheter

Automationspyramid

SmartBridge-tekniken skapar en utökad, trådlöst baserad kanal (”dataåtkomstkanal”) som ger tillgång till information från sensorer eller manöverdon i en maskin eller anläggning. Denna dataåtkomstkanal är kopplad till anslutningsledaren mellan maskinstyrsystemet och en IO-Link-kompatibel fältenhet. Här avläser systemet den digitala signalen från IO-Link-enheten och använder Bluetooth för överföring av signalen till en mobil enhet med Internet-åtkomst. Den ordinarie kommunikationskanalen mellan fältenheten och styrenheten påverkas inte av denna avläsning.

Denna utökade och trådlöst baserade SmartBridge-kanal är en viktig komponent för nätverkskommunikation med sensorer och manöverdon i det ”industriella internet” i Industri 4.0.







Horisontell kommunikation
Horisontell kommunikation: inom begreppet människa/maskin-interaktion etableras en horisontell kommunikation i och med det trådlösa utbytet av process- och parameterinformation mellan en sensor eller ett manöverdon och en användares mobila enhet. I ett andra steg kan denna kanal även användas som en bärare av helt autonom maskin-till-maskin-kommunikation mellan sensorer och manöverdon.
Vertikal kommunikation
Vertikal kommunikation: förutom i form av datautbyte med en operatör, förmedlas diagnostiska data från sensorer och manöverdon till andra programvarusystem i företaget såsom MES eller ERP. Tack vare den trådlösa kommunikationens flexibilitet är detta utbyte inte begränsat till överföring från en kommunikationsnivå till en annan, utan är möjligt över flera nivåer.
Nätverkskommunikation
Nätverkskommunikation: den nya dataåtkomstkanalen i SmartBridge möjliggör också en hybridform av horisontell och vertikal kommunikation: via en Internet-gateway kan olika nivåer hanteras i ett externt system. Detta representerar första steget mot den uppkopplade kommunikationen som Industri 4.0 bär med sig.

SmartBridge® komponenter och funktioner

SmartBridge-systemet för IO-Link-enheter

SmartBridge-systemet består av ett hårdvarugränssnitt (IO-Link-/Bluetooth-gränssnitt) och SmartBridge-appen för mobila enheter. När gränssnittet ansluts till en befintlig IO-Link-kommunikation mellan en IO-Link-kompatibel enhet och en styrenhet, visas detta informationsutbyte på en mobil enhet. Om gränssnittet ansluts till en kommunikation mellan en IO-Link-kompatibel enhet och en konventionell styrenhet eller används helt utan ett maskinstyrsystem fungerar den som en huvudmodul. I detta driftsläge har SmartBridge stöd för visning av all enhetsinformation liksom parametrisering av IO-Link-kompatibla sensorer och manöverdon.

SmartBridge-systemet



SmartBridge-gränssnitt
IO-Link Bluetooth-gränssnitt

Gränssnittet arbetar baserat på det standardiserade och leverantörsoberoende IO-Link-protokollet (IEC 61131-9). Därigenom kan sensorer och manöverdon från alla tillverkare som medverkar i IO-Link-konsortiet hanteras med detta gränssnitt (se www.io-link.com) – vilket ger dig friheten att kunna välja den mest lämpliga enheten för just din tillämpning.

SmartBridge-app
SmartBridge-app

SmartBridge-appen erbjuder ett rent och lättförståeligt gränssnitt för IO-Link-kompatibla fältenheter. Så snart en ny enhet har detekterats laddas automatiskt de drivrutiner som krävs (IO-Link enhetsbeskrivning och beskrivning av grafiskt gränssnitt). Med hjälp av drivrutinerna i dessa filer visas funktionerna hos respektive fältenhetens grafiskt och med text på valt språk. Den intuitiva hanteringen av sensorer och manöverdon ger dig kontroll.

SmartBridge datalogg
Loggning av data

Gränssnittet har en inbyggd plats för microSD-kort. Tack vare denna utbyggda funktionalitet kan du logga processdata på ett minneskort för att sedan genomföra en avancerad analys av insamlat data på din dator.

SmartBridge-säkerhet
Säkerhetskoncept

SmartBridge-systemet arbetar med ett strikt säkerhetskoncept: först efter godkänd autentisering av tillåten hårdvara och lösenordskontroll tilldelar SmartBridge-appen åtkomst till anslutna IO-Link-enheter.

Exempel på tillämpningar och fördelar

Parametrisering av sensorer
Parametrisering av IO-Link-enheter

Intelligenta sensorer och manöverdon erbjuder en mängd olika funktioner och en rad olika parametrar. I SmartBridge-appen kan du granska alla dessa funktioner med dess respektive parametrar och snabbt ändra dem utan att behöva studera handböcker från pärm till pärm.

Driftsättning av sensorer
Driftsättning av maskiner och anläggningar

Första gången maskiner och anläggningar tas i drift är det inte säkert att alla funktioner och processer flyter på som avsett. I sådana situationer kan SmartBridge förmedla kunskap om huruvida parametrarna hos givare och manöverdon är de korrekta och om dataöverföringen fungerar korrekt.

Felsökning för sensorer
Felsökning vid underhåll

Felsökning kan vara extremt tidsödande – framför allt när fel uppstår slumpmässigt. I dessa fall kan ett dataloggprotokoll för aktiviteten i fråga, vara mycket värdefullt. Utöver att ge processinformation i realtid är det också en stor fördel att kunna analysera historiska processdata (som drifts- eller funktionsräknare). SmartBridge gör det enkelt att ta fram såväl aktuella som historiska data från en IO-Link-kompatibel enhet.

Statusövervakning av sensorer
Statusövervakning av IO-Link-kompatibla enheter

I maskiner och anläggningar är sensorer och manöverdon ofta placerade på platser där fel kan uppstå. Orsakerna till fel och avvikelser kan hänföras till mekaniskt slitage, elektriska fel eller förändrade omgivningsförhållanden. I dessa fall är konstant övervakning av gränsvärdena av största vikt. SmartBridge passar perfekt för långvarig användning i en maskin eller anläggning för överföring av relevant process- och statusinformation från en IO-Link-enhet till det externa övervakningssystem du använder.

Contact Us

Med SmartBridge tar Pepperl+Fuchs första steget på vägen mot Sensorik4.0. Kontakta oss nu för att få mer information om de fördelar som framtiden kan ge dig.