Analyzing needs.
Reinventing technology.
Simplifying solutions.

Profilsensorer med SmartRunner-teknik

Fördelar

Nya användningsområden

Nya användningsområden

SmartRunner-tekniken är en unik kombination av profilmätningsteknik och en 2D-visionssensor med inbyggda lysdioder. Den här innovativa kombinationen ger helt nya användningsmöjligheter vid krävande detekteringsuppgifter och gör det möjligt att skapa effektiva och framtidssäkra processer.
Idrifttagning via plug-and-play

Idrifttagning via plug-and-play

Alla typer av profilsensorer i SmartRunner-familjen ställs in för en viss tillämpning redan vid fabriken. Till skillnad mot andra sensorer får användarna inga rådata som först måste utvärderas med mycket möda. De får istället lättbearbetade digitala signaler. Användaren behöver bara montera enheten, ansluta den och ställa in den via en inlärningssekvens – det är allt.
Flexibilitet vid produktionsjusteringar

Flexibilitet vid produktionsjusteringar

Tack vare den inbyggda kameran är det enkelt att ställa in sensorerna med Data Matrix-koder. När en kod har skapats kan användaren snabbt och lätt lära in valfritt antal sensorer. Användaren kan agera snabbt och flexibelt, framförallt när produktionen behöver justeras ofta.
Enkel och snabb montering

Enkel och snabb montering

SmartRunner-sensorerna är försedda med en vinklad spegel som utökar baslängden. Det innebär att det behövs mindre plats och att kapslingen kan göras extremt kompakt. I kombination med den vridbara anslutningen inklusive ytterligare displaylysdioder blir monteringen mycket lätt att utföra, även i trånga utrymmen.

I kombination en innovation

SmartRunner-tekniken är en unik kombination av profilmätningsteknik och en 2D-visionssensor med inbyggda lysdioder. Resultatet är driftklara profilsensorer som bara är att ansluta och använda, och som kommer med en rad tekniska funktioner. 

Den beprövade profilmätningstekniken bygger på trianguleringsprinciper och kan användas för många olika detekteringsuppgifter, som exakt detektering av höga profiler och kantlinjer. Profilsensorerna är mycket exakta, okänsliga för omgivande ljus och påverkas inte av målobjektens färg och ytstruktur. Den inbyggda kamerafunktionen, inklusive lysdiodsbelysningen, förenklar inställningen med Data Matrix-koder. Dessutom går det att registrera bilder av felen så att personalen snabbt och effektivt kan ingripa om det skulle bli avbrott i produktionen.

De nya profilsensorerna är optimerade för specifika uppgifter. Lär känna de första medlemmarna i den nya SmartRunner-familjen. 

 

SmartRunner-teknik

Driftklara – Tillämpningsspecifika sensorer för effektiva processer

SmartRunner-tekniken ger helt nya användningsmöjligheter vid krävande detekteringsuppgifter, och gör det möjligt att skapa effektiva och framtidssäkra processer. Lär känna de första medlemmarna i den ny SmartRunner-familjen: SmartRunner Detector och SmartRunner Matcher.

SmartRunner Matcher –

Specialist på profiljämförelser

SmartRunner Matcher Automotive

Ett typiskt användningsområde för SmartRunner Matcher är karosskonstruktion inom fordonsindustrin. Här måste olika karossdelar riktas in exakt innan de grips, positioneras och svetsas av industrirobotar. Två SmartRunner Matcher är inriktade mot karosspanelens kant och kontrollerar att komponenterna är korrekt positionerade.

Höjdprofilen som detekteras sparas genom inlärning och används som referenskontur för profiljämförelse. Först när rätt komponent har placerats inom en justerbar tolerans skickar de båda sensorerna en kopplingssignal som gör att roboten obehindrat kan gripa föremålet. Med Matcher så undviker man driftstopp och skador på dyra karossdelar och robotar.

SmartRunner Matcher för tillförlitlig profiljämförelse

Det är enkelt att idriftta Matcher: sensorn behöver bara monteras och riktas in mot önskad profil, och sedan programmeras genom inlärning – referenskonturen programmeras och maskinprocessen kan starta. Eftersom den tillämpningsspecifika utvärderingen utförs direkt i sensorn genereras digitala signaler som är enkla att bearbeta, istället för rådata. Därför kan sensorn enkelt anslutas direkt till styrsystemet

Snabba reaktioner vid byte av karosstyp och volymer är ingen match för en Matcher: sensorn är enkel att omprogrammera genom inlärning eller med Data Matrix-koder. Det går också snabbt att införa nya objektytor och färger tack vare proceduren med delad laserstråle.

SmartRunner Matcher-teknik

Hur fungerar det?

Här kan du se hur Matcher jämför objektkonturen, positionen och avståndet baserat på den justerbara toleransen:

Scenario med "bra" signal 1: Matcher känner igen den inlärda referenskonturen. Gripprocessen startar.

Scenario med "bra" signal 2: Matcher upptäcker en liten avvikelse som ligger inom toleransområdet. Gripprocessen startar.

Scenario med "dålig" signal 3: Avvikelsen ligger utanför toleransområdet. Gripprocessen avbryts.

Scenario med "dålig" signal 4: Avståndet mellan sensorn och objektet är för långt. Roboten måste flyttas innan gripprocessen kan starta.

Scenario med "dålig" signal 5: Ett felaktigt eller skadat objekt detekteras. Gripprocessen avbryts.

SmartRunner Detector för övervakningsuppgifter med krav på hög precision

Det är mycket enkelt att idriftta detektorn via den optimerade inställningen för noggrann övervakning som utförts vid fabriken: Användaren monterar lasern på en vägg – som i det här exemplet – eller på en annan fast monteringsyta. Sedan är det enkelt att programmera enheten genom inlärning. Det behövs ingen dator och exponeringstiderna behöver inte justeras manuellt.

Om enbart specifika tillämpningsrelaterade områden behöver övervakas kan du definiera så kallade Viktiga områden (ROI, Regions of Interest). Objekt som finns inom detekteringsområdet men utanför det viktiga området detekteras, men de ger inte upphov till någon kopplingssignal. Definitionen av minsta och största storlekar för objekten gör att falsklarm på grund av externa faktorer undviks.

SmartRunner Detector –

Specialist på övervakning med hög precision

Tillämpning av SmartRunner Detector

Med den här lasermaskinen kalibreras sensorernas kopplingsavstånd. För olika sensormodeller behövs olika fastspänningsverktyg. När programmet aktiveras flyttas lasern till lämplig höjd och kalibreringsprocessen startar. Om enheten som används är för hög kan utskjutande objekt skada den dyrbara laserlinsen.

Därför monteras detektorn nedanför lasern och utökar detekteringsområdet. Om ett felaktigt objekt registreras inom övervakningsområdet skickar sensorn en kopplingssignal och stopp utlöses innan linsen skadas. På så sätt skyddar detektorn dyra komponenter samtidigt som maskinens tillgänglighet förbättras.

Hur fungerar det?

Här kan du se hur detektorn arbetar med att övervaka bakgrunden och detektera objekt.

Scenario med "bra" signal 1: Inga objekt stör laserstrålen. Maskinen kan fortsätta som planerat.

Scenario med "dålig" signal 1: Detektorn registrerar ett objekt som stör laserstrålen. En kopplingssignal får maskinen att stanna.

Scenario med "dålig" signal 2: Ett svårdetekterat objekt med blank yta stör laserstrålen. Eftersom detektorn registrerar både laserstrålen, objektet och bakgrunden är detekteringsresultaten alltid rimliga. Därför visas en bruten bakgrundslinje på det felaktiga objektet i detekteringsområdet, så att sensorn kan reagera på en gång. Den här parallella utvärderingen innebär att processerna blir helt driftsäkra.

SmartRunner Detector

Kontakta

Vill du fråga något om SmartRunner-produktfamiljen eller vill du få mer information? Vi hjälper dig! Fyll i kontaktformuläret och skicka oss ett meddelande.