Serviceline Industriële Sensoren
Serviceline Explosiebeveiliging

Algemene gegevensbeschermingsinformatie

Meest recente herziening: 10 november 2022

Pepperl+Fuchs is verheugd dat u beslist heeft deze website te bezoeken en dat u interesse heeft in het bedrijf en zijn producten.

Gegevensbescherming is zeer belangrijk voor ons en we wensen u dan ook te informeren over de methodes die we gebruiken om tijdens uw bezoek aan de website gegevens te vergaren, alsook over de omvang en het doel van deze gegevensvergaring. Deze informatie heeft betrekking op de website www.pepperl-fuchs.com en de subpagina’s ervan. Voor zover onze website links naar websites van derden bevat, vallen deze niet onder ons privacybeleid.


Responsible authority

De verwerkingsverantwoordelijke voor deze Website is Pepperl+Fuchs B.V., Pettelaarpark 104, 5216 PR 's-Hertogenbosch, Nederland ("Pepperl+Fuchs").


Vergaring en verwerking van persoonsgegevens

Voor zover wij persoonlijke informatie van onze Gebruikers vragen (bijv. bij registratie- of contactformulieren, aanmelding voor een Pepperl+Fuchs nieuwsbrief, bestelling van documentatie, onlinebestellingen, de commentaarfunctie in het blogportal, enz.), wordt deze geacht vrijwillig door de Gebruiker te zijn verstrekt. Deze gegevens worden, bijvoorbeeld, verwerkt en gebruikt door Pepperl+Fuchs om uw vragen te beantwoorden of om u toegang tot specifieke informatie te verlenen.

Uw activiteiten op één van onze Websites kunnen ertoe leiden dat de volgende gegevens van uw internetbrowser naar onze webserver worden verstuurd:

 • Browsertype - en versie
 • Gebruikt besturingssysteem
 • Referrer URL
 • Hostnaam van uw computer
 • Datum en tijdstip van het serververzoek
 • Volledig IP-adres van uw computer

Deze gegevens worden in een logbestand bewaard. Deze gegevens worden bewaard om de technische veiligheid van onze webserver te waarborgen, in het bijzonder om cyberaanvallen te vermijden. Deze gegevens worden automatisch op regelmatige basis gewist.

Deze gegevens kunnen niet rechtstreeks aan specifieke personen worden gelinkt. Deze gegevens worden niet samengevoegd met gegevens afkomstig van andere bronnen. Wij behouden ons het recht voor deze gegevens achteraf te controleren indien wij vermoeden dat er sprake is van onwettig gebruik.


Doorgiften van gegevens aan derden en externe dienstverleners

Pepperl+Fuchs zal de door u verstrekte persoonsgegevens enkel aan derden doorgeven als u vooraf toestemming voor de overdracht van dit soort informatie heeft gegeven. Dergelijke gegevens kunnen dan door ons worden doorgegeven aan onze dochter- en partnerondernemingen of andere betrouwbare partnerbedrijven, doch enkel met het doel deze persoonsgegevens ten behoeve van u te gebruiken. Het Bedrijf eist garanties van de ontvangers van de persoonsgegevens dat deze enkel en alleen zullen worden gebruikt in overeenstemming met onze instructies en conform het onderhavige privacybeleid en eventuele vertrouwelijkheid- en veiligheidsmaatregelen zoals die binnen de industrie gelden.

Wij zijn ervan overtuigd dat de toegang, opslag of doorgifte van dergelijke informatie in zekere en redelijke mate nodig is

(a) om te voldoen aan de van toepassing zijnde wetten en verordeningen, aan wettelijke voorschriften of van kracht zijnde officiële richtlijnen;

(b) om de naleving van de bepalingen in onze juridische kennisgeving te garanderen, inclusief de opvolging van eventuele schendingen van deze bepalingen;

(c) om fraude, veiligheidsrisico’s of technische problemen te identificeren, vermijden of bestrijden; of

(d) om de rechten, het eigendom en de veiligheid van het Bedrijf en het publiek te beschermen tegen mogelijke schade, voor zover dit wettelijk vereist of toegelaten is.


Veiligheid

Om de door ons opgeslagen gegevens te beveiligen, doen wij beroep op technische veiligheidsmaatregelen om uw informatie tegen schade, verlies en onbevoegde toegang te beschermen. Deze veiligheidsmaatregelen worden regelmatig geactualiseerd en worden geoptimaliseerd naargelang technologische ontwikkelingen.


Het gebruik van cookies

Deze Website gebruikt cookies om gebruikersvoorkeuren te registreren en het Websitedesign overeenkomstig te optimaliseren. Wanneer u onze Website gebruikt, geeft u toestemming voor het gebruik en de installatie van cookies op uw materieel.

"Cookies" zijn gecodeerde strings die worden overgedragen van onze webserver of een webserver van een derde partij naar de webbrowser van de Gebruiker, waar ze worden opgeslagen om op een later tijdstip te worden geactiveerd.

De cookies die wij gebruiken zijn ofwel tijdelijke cookies (“session cookies”) of permanente cookies (“persistent cookies”).

Tijdelijke cookies zijn beperkt in tijd en worden automatisch verwijderd op het einde van het bezoek aan de Website. Wij gebruiken tijdelijke cookies om informatie op te slaan die we willen gebruiken om onze Website gebruikersvriendelijker te maken.

Permanente cookies blijven na uw bezoek aan onze Website opgeslagen op uw computer, waar ze door onze Website bij toekomstige bezoeken kunnen worden geactiveerd (de zogenaamde "ID cookies"). Sommige cookies die tijdens uw bezoek aan onze Website kunnen worden opgeslagen, kunnen door andere bedrijven worden opgeslagen en gebruikt.

Via de veiligheidsinstellingen in uw browser kunt u bepalen welke cookies, of indien cookies, mogen worden opgeslagen. U beschikt over de optie om de installatie van cookies volledig te beletten, om elke keer een waarschuwing te ontvangen of om cookies te wissen elke keer wanneer u uw browser afsluit. Wij wijzen erop dat dit de functionaliteit van bepaalde diensten of van de Website in zijn geheel zou kunnen beïnvloeden. Bepaalde diensten of delen van de Website werken enkel correct wanneer cookies zijn toegelaten.


Het gebruik van webanalyse-tools

Om onze gerechtvaardigde belangen (bijv. onze interesse in de analyse, optimalisering en vlotte werking van onze website in overeenstemming met artikel 6, paragraaf 1, clausule F van de GDPR) te behartigen, maken wij gebruik van een aantal verschillende methodes om uw gebruikspatroon te analyseren. Alle methodes hebben gemeen dat gegevens enkel zullen worden vergaard, verwerkt en gebruikt op anonieme of pseudonieme wijze. Terwijl anonieme gegevens onmogelijk kunnen worden toegeschreven aan een specifiek persoon, zouden pseudonieme gegevens in theorie aan u kunnen worden gelinkt, hoewel dit in de praktijk enige moeite zou kosten. Ongeacht hiervan, zal geen enkele van onze procedures welke gegevens dan ook aan een specifiek persoon linken of deze gegevens met andere door Pepperl+Fuchs bewaarde informatie combineren zonder uw uitdrukkelijke toestemming. Hieronder vindt u meer gedetailleerde informatie over de analytische tools die wij gebruiken en uw opt-outopties:

Google Search Console

Google Search Console is een dienst die gratis door Google wordt verleend en die dient om onze eigen website te controleren en te analyseren. Dit instrument stelt ons in staat fouten op de website, zoals links naar verkeerde pagina’s, te detecteren. We kunnen zien welke sites van derden met onze website zijn gelinkt, hoeveel klikken werden geregistreerd, vanuit welke landen en via welke apparatuur (desktop, tablet, mobiele telefoon), maar ook welke afbeeldingen en video’s werden bekeken. Persoonsgegevens worden echter nooit verzameld, bewaard of weergegeven. Het is dan ook niet mogelijk om na te gaan welke klikken door welke persoon werden gemaakt of welke gebruikers een specifieke inhoud hebben bekeken.

We gebruiken deze dienstverlening enkel voor de continue optimalisering van onze website en onze ranking in de Google SERP (de positie in de zoekresultatenpagina’s van de Google-zoekmachine). Deze gegevens worden niet aan derden doorgegeven. U vindt meer informatie op: https://​support.google.com, alsook in Googles verklaring omtrent gegevensbescherming: https://​poli­cies.google.com/​privacy.

---

Google Analytics

Wanneer u ermee akkoord gaat, zal op deze website gebruik worden gemaakt van Google Analytics 4, een webanalyse-tool van Google LLC. De verwerkingsverantwoordelijke voor gebruikers binnen de EU/EER en Zwitserland is Google Ireland Limited, met als adres: Google Building Gordon House, 4 Barrow Street, Dublin, Ierland, D04 E5W5 ("Google").

Omvang van de Gegevensverwerking
Google Analytics gebruikt cookies die ons in staat stellen uw gebruik van onze website te analyseren. De informatie betreffende uw gebruik van de website wordt door de cookies vergaard en wordt vervolgens naar een Google-server in de VS verzonden, waar ze uiteindelijk zal worden bewaard.

Als standaard worden IP-adressen in Google Analytics 4 geanonimiseerd. IP-anonimisering houdt in dat Google het IP-adres van gebruikers inkort in lidstaten van de Europese Unie en andere deelnemende landen die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Enkel in uitzonderlijke gevallen zal het volledige IP-adres naar een Google-server in de VS worden doorgestuurd en daar worden ingekort. Google verklaart dat het IP-adres dat in het kader van Google Analytics van uw browser wordt doorgestuurd, niet met andere informatie die Google in zijn bezit heeft, zal worden gecombineerd.

Wanneer u onze website bezoekt, wordt uw gebruiksgedrag geregistreerd in de vorm van ‘events’. Events zijn bijv.:

 • Aantal bekeken pagina’s
 • Eerste bezoek aan de website
 • Start van de sessie
 • Uw ‘klikgedrag’ of interactie met de website
 • Het scrollen (wanneer een gebruiker naar beneden scrolt op een pagina (90%))
 • Klikken naar externe websites 
 • Interne zoekopdrachten
 • Uw interactie met video’s
 • Gedownloade bestanden
 • Advertenties die u heeft bekeken/waarop u heeft geklikt
 • Taalinstellingen

Worden eveneens geregistreerd:

 • Uw locatie, bij benadering (regio)
 • Uw IP-adres (in verkorte vorm)
 • Technische informatie over uw browser en de door u gebruikte apparatuur (bijv. taalinstellingen, schermresolutie)
 • Uw internetprovider
 • De referrer-URL (de website/advertentie die u naar onze website heeft gebracht)

Doel van de Gegevensverwerking: Google zal deze informatie in opdracht van de beheerder van deze website gebruiken om uw gepseudonimiseerd gebruik van de website te analyseren en om rapporten over de websiteactiviteiten samen te stellen. De rapporten van Google Analytics worden gebruikt om de prestaties van onze website en het succes van onze marketingcampagnes te analyseren.

Doorgifte van Gegevens: Gegevens (kunnen) worden doorgegeven aan:

Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow Street, Dublin, Ireland ("verwerkingsverantwoordelijke" zoals bepaald door artikel van de AVG)
Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS
Alphabet Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS

De mogelijkheid dat de Amerikaanse autoriteiten toegang verkrijgen tot de door Google opgeslagen gegevens kan niet worden uitgesloten.

Doorgifte van Gegevens naar Derde Landen: Ingeval gegevens buiten de EU/EER worden verwerkt en het niveau van gegevensbescherming niet voldoet aan de Europese norm, zijn wij met de dienstverlener contractuele bepalingen aangegaan om een passend niveau van gegevensbescherming tot stand te brengen. Google LLC is de moedermaatschappij van Google Ireland en is gevestigd in Californië, in de VS. De mogelijkheid dat gegevens naar de Verenigde Staten worden verzonden en de Amerikaanse autoriteiten toegang verkrijgen tot de door Google opgeslagen gegevens kan niet worden uitgesloten. Wat de wetgeving inzake gegevensbescherming betreft, worden de VS momenteel als een derde land beschouwd. De voorschriften daar stemmen niet overeen met die binnen de EU/EER. Het is dan ook mogelijk dat u geen recht heeft op bepaalde juridische verweermiddelen tegen het feit dat de autoriteiten daar toegang hebben tot uw gegevens.

Duur van de Gegevensopslag: De gegevens die door ons worden doorgegeven en die aan cookies zijn gelinkt, worden na 14 maanden automatisch uit het systeem verwijderd. Gegevens die het einde van hun bewaartermijn hebben bereikt, worden eens per maand automatisch verwijderd.

Rechtmatigheid: Conform artikels 6(1)(a) en 49(a) van de AVG, is deze gegevensverwerking rechtmatig indien u uw toestemming ervoor hebt gegeven.

Intrekking: U kunt uw toestemming op gelijk welk moment met vooruitwerkende kracht intrekken door naar de cookie-instellingen te gaan op de website en uw keuze te wijzigen. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking op basis van de door u verleende toestemming vóór de intrekking blijft onaangetast.

a. Geen toestemming geven voor het gebruik van de cookie of
b. De browser add-on HIER downloaden en installeren om Google Analytics te deactiveren.

U vindt meer informatie over de Algemene Diensten van Google Analytics en Googles Verklaring inzake Gegevensbescherming op https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/us/ en https://policies.google.com/?hl=us.

---

WiredMinds

Deze website gebruikt producten en diensten van WiredMinds GmbH (Lindenspürstraße 32, 70176 Stuttgart, Duitsland, www.wiredminds.de) om onze internetaanwezigheid op klanteneisen af te stemmen en te optimaliseren. In het kader hiervan worden bepaalde gegevens verzameld, verwerkt en opgeslagen. Op basis van deze gegevens zal onder een pseudoniem een gebruikersprofiel worden aangemaakt. Waar mogelijk en praktisch, zullen gebruikersprofielen volledig anoniem zijn. Het kan zijn dat hiervoor cookies worden gebruikt. ‘Cookies’ zijn kleine tekstbestanden die in de internetbrowser van een websitebezoeker worden opgeslagen en die worden gebruikt om deze browser op een later tijdstip opnieuw te herkennen.

De vergaarde gegevens, die ook persoonsgegevens zoals xxx kunnen omvatten, zullen naar WiredMinds worden doorgestuurd of kunnen rechtstreeks door WiredMinds worden verzameld. WiredMinds heeft de toelating de bezoeksinformatie van de website te gebruiken om anonieme gebruikersprofielen te creëren. Gegevens die op deze wijze worden verzameld, worden niet gebruikt om bezoekers aan deze website persoonlijk te identificeren zonder dat de persoon in kwestie hiervoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven en zij worden ook niet samengevoegd met persoonsgegevens betreffende de drager van het pseudoniem.

Voor zover IP-adressen worden verzameld, worden deze onmiddellijk bij ontvangst geanonimiseerd door het laatste blok met nummers te wissen. Toestemming voor gegevensverwerking kan te allen tijde met vooruitwerkende kracht worden ingetrokken. Om in de toekomst verder toezicht op uw bezoek aan de website te voorkomen, installeert u de onderstaande browseronafhankelijke cookie: Traceer mijn websitebezoeken niet

---

etracker

Bovendien gebruikt deze website ook de etracker-analysedienst van etracker GmbH (Erste Brunnenstraße 1, 20459 Hamburg, Duitsland, www.etracker.com). De vergaarde gegevens kunnen worden gebruikt om anonieme gebruikersprofielen te creëren. Het kan zijn dat hiervoor cookies worden gebruikt. Cookies zijn kleine tekstbestanden die lokaal in een cache van uw internetbrowser worden opgeslagen. Deze cookies maken het mogelijk om uw browser bij toekomstige bezoeken te herkennen. Gegevens die met etracker-technologieën worden verzameld, worden niet gebruikt om bezoekers aan deze website persoonlijk te identificeren zonder dat de persoon in kwestie hiervoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven en zij worden ook niet samengevoegd met persoonsgegevens over de drager van het pseudoniem.

Toestemming voor gegevensverwerking kan te allen tijde met vooruitwerkende kracht worden ingetrokken. Om de toekomstige verwerking van uw bezoekersinformatie te voorkomen, kunt u een opt-outcookie bij etracker aanvragen. Wanneer deze cookie geïnstalleerd is, zal etracker geen gebruiksinformatie van uw browser verzamelen of bewaren: https://www.etracker.de/privacy?et=V23Jbb.

Hiermee installeert u een opt-outcookie van etracker met de naam "cntcookie”. Zorg ervoor dat u deze cookie niet wist, anders wordt de gegevensvergaring opnieuw hervat. Verdere informatie vindt u in de gegevensbeschermingsvoorzieningen van etracker: https://www.etracker.com/en/data-privacy/.

--

Gebruik van Hotjar

Deze website maakt gebruik van Hotjar, een analytisch softwaretool van Hotjar Ltd. (“Hotjar”) (https://www.hotjar.com, 3 Lyons Range, 20 Bisazza Street, Sliema SLM 1640, Malta, Europa). Met Hotjar zijn we in staat om gebruikersgedrag zoals aantal klikken, muisbewegingen en scrolhoogte op onze website te volgen, te meten en te evalueren. Alle informatie die door de ‘tracking code’ en cookies wordt verzameld tijdens uw bezoek aan onze website wordt naar de Hotjar-server in Ierland doorgegeven en daar opgeslagen.

Alle touchpoints die persoonsgegevens (van u of van derden) vereisen of tonen, worden uitgeschakeld om te garanderen dat persoonsgegevens nooit zichtbaar zijn.

De bescherming van persoonsgegevens is cruciaal. Automatisch vergaarde gegevens worden daarom volledig geanonimiseerd. Persoonsgegevens worden enkel bewaard indien u ze aan ons heeft doorgegeven in het kader van een enquête.

De onderstaande informatie kan worden geleverd en bewaard afhankelijk van de door u gebruikte apparatuur en browser:

 • IP-adres van uw apparaat (in volledig geanonimiseerd format)
 • uw e-mailadres, incl. voornaam en familienaam als u deze op onze website heeft ingevoerd
 • schermgrootte
 • apparaattype en browserinformatie
 • geografische locatie (enkel het land)
 • voorkeurstaal
 • logboekgegevens

De volgende referenties worden automatisch aangemaakt wanneer Hotjar geactiveerd / in gebruik is:

 • referrer-URL (de site of link die u naar onze website bracht)
 • bezochte pagina’s
 • geografische locatie (enkel het land)
 • de taal van uw voorkeur
 • datum en tijd van het websitebezoek

Hotjar zal deze informatie gebruiken om uw bezoek aan onze website te analyseren, om rapporten over websitegebruik en gebruikersgedrag op te stellen en om andere op de website aangeboden diensten te beoordelen.

Hotjar maakt ook gebruik van de diensten van derden zoals Google Analytics. Deze derden kunnen informatie opslaan die uw browser verstuurt wanneer u de site bezoekt, zoals cookies of IP-verzoeken. Voor meer informatie over hoe Google Analytics gegevens volgt en verwerkt, verwijzen wij u naar de respectieve verklaring omtrent gegevensbescherming.

Alle door Hotjar gebruikte cookies hebben een vastgelegde levensduur. Sommige zijn tot 365 dagen beschikbaar, andere zijn slechts geldig wanneer u de website bezoekt.

U kunt op gelijk welk moment beslissen om de gegevensvergaring door Hotjar stop te zetten. Ga naar deze website en volg de instructies die u daar vindt: https://www.hotjar.com/opt-out

Anders kunt u ook de “Do Not Track”-instelling in uw browser activeren. Deze verbiedt Hotjar om gelijk welke gegevens te verzamelen, en bijgevolg zal geen informatie aan Hotjar worden geleverd. Deze instelling is beschikbaar in de actuele versies van alle gangbare browsers.

Leer meer over Hotjars privacybeleid op: https://www.hotjar.com/privacy

---

Mouseflow

Deze website gebruikt Mouseflow, een webanalyse-tool van Mouseflow ApS, Flaesketorvet 68, 1711 Kopenhagen, Denemarken. De gegevensvergaring maakt het mogelijk om deze website en haar bezoekers te analyseren.

Gegevens worden eveneens voor marketing- en optimaliseringsdoeleinden verzameld en bewaard. Deze gegevens kunnen worden gebruikt om anonieme gebruikersprofielen te creëren. Het kan zijn dat hiervoor cookies worden gebruikt. Het webanalyse-tool van Mouseflow registreert willekeurig geselecteerde bezoeken (enkel aan de hand van geanonimiseerde IP-adressen).

Dit creëert een logboek van muisbewegingen en klikken met het doel individuele websitebezoeken daarna te kunnen herhalen en daaruit potentiële verbeteringen voor de websiteprestaties af te leiden.

Gegevens die via Mouseflow worden verzameld, worden niet gebruikt om bezoekers aan deze website persoonlijk te identificeren zonder dat de persoon in kwestie hiervoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven en zij worden ook niet samengevoegd met persoonsgegevens betreffende de drager van het pseudoniem.

Gegevensverwerking is gebaseerd op artikel 6(1)(f) van de AVG wat betreft de behartiging van het gerechtvaardigde belang om rechtstreeks met klanten te kunnen communiceren en een website te ontwerpen die voldoet aan de behoeften van de gebruikers ervan.

U heeft te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens op basis van art. 6(1)(f) van de AGV, om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie.

Hiervoor kunt u de gegevensvergaring op alle websites die Mouseflow gebruiken, uitschakelen in de browser die u momenteel gebruikt. Gebruik hiervoor de volgende link: https://mouseflow.com/opt-out/

Pepperl+Fuchs SE en Mouseflow hebben een overeenkomst afgesloten omtrent gegevensverwerking.

Identificatie en adres van de dienstverlener: Mouseflow ApS, Flaesketorvet 68, 1711 Kopenhagen, Denemarken. Voor meer informatie over hoe Mouseflows dienstverlening voldoet aan de AVG-vereisten, bezoek: https://mouseflow.com/gdpr/.

Rechtmatigheid voor het gebruik van Mouseflow conform de AVG: Bij uw eerste bezoek aan onze website zal een cookiebanner u vragen of u cookies met betrekking tot het gebruik van Mouseflow accepteert. Als u akkoord gaat, betekent dit dat wij uw toestemming hebben verkregen overeenkomstig artikel 6(1)(a) van de AVG. Wij beroepen ons ook op rechtmatigheid conform artikel 6(1)(f) van de AVG.

Intrekking van uw toestemming voor / bezwaar maken tegen / afzien van de vergaring van uw feedback door Mouseflow: U wenst uw toestemming voor de gegevensvergaring door Mouseflow in te trekken? Klik dan op de deze link: https://mouseflow.com/opt-out/

 


Het gebruik van sociale plug-ins

Om onze gerechtvaardigde belangen (bijv. onze interesse in de analyse, optimalisering en vlotte werking van onze Website in overeenstemming met artikel 6, paragraaf 1, clausule F van de AVG) te behartigen, werden de volgende sociale plug-ins geïntegreerd.

 • LinkedIn (LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Ierland);
 • Xing (XING AG, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg, Duitsland);
 • Twitter (Twitter Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, VSA) en
 • Facebook (Facebook Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California, 94025, VSA).

Wanneer u één van onze Websites bezoekt, kan het zijn dat via deze plug-ins een directe verbinding tussen uw browser en de server van het sociale netwerk tot stand wordt gebracht. Op deze manier ontvangt het sociale netwerk de informatie dat u onze Website via uw IP-adres heeft bezocht. Als u op het respectievelijke logo van het sociale netwerk klikt terwijl u op uw gebruikersaccount bij dat netwerk bent ingelogd, is het mogelijk om de inhoud van onze Websites met uw sociaal netwerkprofiel te verbinden. Dit hangt echter af van de provider. Zo kan het sociale netwerk uw bezoek aan onze Websites aan uw gebruikersaccount linken.

Wij wijzen erop dat wij, als provider van de onderhavige Websites, niet weten welke inhoud precies wordt doorgestuurd of hoe deze inhoud door de netwerkproviders wordt gebruikt. Voor meer informatie over het doel en de omvang van gegevensvergaring door Twitter, Facebook, enz., alsook over de verwerking en het gebruik van deze gegevens, en details over uw rechten en opties met betrekking tot de bescherming van uw privacy, verwijzen wij u naar het respectievelijke privacybeleid van deze providers.

Om de onmiddellijke, ongewenste doorgifte van uw gebruikersinformatie (bijv. het adres van de Website die u momenteel bezoekt) naar deze dienstverleners te vermijden, gebruiken wij "Shariff". Het "Shariff"-project van het computermagazine c't vervangt de standaard socialemediaknoppen en brengt enkel een directe verbinding met sociale netwerken en de Gebruiker tot stand wanneer de Gebruiker op de knop “delen” klikt. Eén klik op de knop volstaat echter om informatie met anderen te delen. U dient geen verdere actie te ondernemen.

Als u niet wil dat de socialenetwerkprovider uw bezoek aan onze websitepagina’s aan uw gebruikersaccount op het netwerk kan linken, log dan eerst uit van uw socialenetwerkaccount.


Het wissen van gegevens

De gegevens die wij opslaan, zullen worden gewist zodra zij niet langer vereist zijn voor het beoogde doel en geen wettelijke bewaarplichten hun wissing belemmeren. Indien de gegevens niet kunnen worden gewist omdat dit nodig is voor andere, wettelijk toegelaten doeleinden, zal hun verwerking worden beperkt. Dit betekent dat toegang tot de gegevens geblokkeerd wordt en zij niet langer voor andere doeleinden kunnen worden gebruikt. Dit heeft, bijvoorbeeld, betrekking op gebruikersinformatie die voor commerciële of fiscale redenen moet worden bewaard.


Wijzigingen aan het privacybeleid

Pepperl+Fuchs behoudt zich het recht voor dit privacybeleid te wijzigen en zal eventuele aanpassingen hier aankondigen.


Uw recht op en toegang tot verdere informatie en onze contactinformatie

Wanneer de verwerking van uw persoonsgegevens berust op uw toestemming, heeft u in overeenkomst met artikel 7, paragraaf 3 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) steeds het recht deze toestemming in te trekken. Dit heeft tot gevolg dat het ons, in de toekomst, niet langer is toegestaan de gegevensverwerking die op deze toestemming berust, verder te zetten.

In overeenstemming met de algemene voorzieningen van artikel 12 van de AVG, beschikt u in overeenstemming met artikel 15 van de AVG over het recht van inzage, in overeenstemming met artikel 16 van de AVG over het recht op rectificatie, in overeenstemming met artikel 17 van de AVG over het recht op gegevenswissing, in overeenstemming met artikel 18 van de AVG over het recht op verwerkingsbeperking en in overeenstemming met artikel 20 van de AVG het recht op overdraagbaarheid van gegevens.

In overeenstemming met artikel 77 van de AVG beschikt u eveneens over het recht om klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit.

Neem voor verdere informatie, uitleg of het uitoefenen van de hierboven vermelde rechten contact op met onze functionaris voor gegevensbescherming. U kunt hem een e-mail sturen:

Mathé de Vrij
mdevrij@nl.pepperl-fuchs.com

of een brief:

Pepperl+Fuchs B.V.
Pettelaarpark 104
5216 PR 's Hertogenbosch
Nederland