Serviceline Industriële Sensoren
Serviceline Explosiebeveiliging

Disclaimer

Deze verklaring werd laatst geactualiseerd op 4mei 2018.

De eigenaar en beheerder van deze website (de "Website") is Pepperl+Fuchs B.V., Pettelaarpark 104, 5216 's Hertogenbosch, hierna “het Bedrijf” genoemd.

De informatie, gegevens, bedrijfsgeheimen, technologieën, producten, processen, databank, software, diensten en, meer algemeen gesteld, eender welke inhoud die op deze Website wordt gepubliceerd of voorgesteld (de “Informatie”), zijn onderworpen aan de onderstaande gebruiksvoorwaarden.

1. Aanvaarding van de Gebruiksvoorwaarden
Door deze Website te gebruiken of bezoeken (voor andere redenen dan om de “Gebruiksvoorwaarden” voor het eerst te lezen), stemt u ermee in om alle voorwaarden ervan na te leven. Het recht om de Website te gebruiken is persoonlijk en niet overdraagbaar op eender welke andere persoon of entiteit. Indien u vereist bent een account op te zetten, bent u als gebruiker (“Gebruiker”) verantwoordelijk voor het gebruik van uw account en voor de vertrouwelijkheid van uw logingegevens en wachtwoord, af naargelang de situatie. U dient ervoor te zorgen dat elk gebruik van uw account in overeenstemming is met de Gebruiksvoorwaarden.

2. Intellectueel eigendomsrecht
De Informatie die op de Website gepubliceerd wordt, omvat, onder andere, tekst, software, foto’s, videomateriaal, grafische afbeeldingen en muziek- of geluidsfragmenten die beschermd worden door internationale copyright-, octrooi- en handelsmerkrechten.
Niets op deze Website mag worden beschouwd als overdracht of verlening van een licentie voor of recht op gelijk welke handelsmerken, octrooien, auteursrechtelijk beschermde materialen, bedrijfsgeheimen, technologieën, producten, processen en andere eigendomsrechten van het Bedrijf en/of derden.

Het is verboden om de Informatie die op de Website wordt weergegeven in zijn geheel of gedeeltelijk te wijzigen, te distribueren, te reproduceren, over te dragen of te verkopen, er afgeleiden van te maken of ze in welke vorm dan ook te exploiteren. Auteursrechtelijk beschermd materiaal mag enkel voor persoonlijk gebruik worden gedownload. Tenzij dit uitzonderlijk wordt toegestaan door de wet, mag gedownload materiaal in geen geval worden gekopieerd, gedistribueerd, doorgegeven, gepubliceerd of op commerciële wijze worden geëxploiteerd zonder de uitdrukkelijke toestemming van het Bedrijf en de auteursrechthebbende.
Wanneer het kopiëren, distribueren of publiceren van auteursrechtelijk beschermde inhoud is toegestaan, mogen in geen geval auteursaanduidingen, handelsmerken en logo’s of auteursrechtvermeldingen worden gewijzigd of verwijderd.

U mag materiaal dat beschermd wordt door auteursrechten, handelsmerken of andere eigendomsrechten niet uploaden, online posten of op andere wijze beschikbaar maken op de Website zonder de uitdrukkelijke toestemming van de eigenaar van het auteursrecht, handelsmerk of gelijk welk ander eigendomsrecht in kwestie.
U alleen zult volledig aansprakelijk zijn voor gelijk welke schade voortvloeiend uit gelijk welke inbreuk op auteursrechten, eigendomsrechten of voor gelijk welke benadeling voortvloeiend uit de door u gepubliceerde inhoud. Door materiaal of inhoud op de Website ter beschikking te stellen, geeft u of garandeert u dat de eigenaar van dat materiaal het Bedrijf het royaltyvrije, permanente, onherroepelijke, niet-exclusieve recht en de toestemming geeft dit materiaal (geheel of gedeeltelijk) wereldwijd te gebruiken, te reproduceren, te wijzigen, aan te passen, te publiceren, te vertalen en te verspreiden en/of het in andere werken op te nemen in gelijk welke reeds gekende of nog te ontwikkelen vorm, medium of technologie voor de volledige looptijd van gelijk welk copyright dat op dit materiaal van toepassing zou kunnen zijn.  U geeft ook toestemming aan gelijk welke andere Gebruiker om dit materiaal voor zijn of haar persoonlijk gebruik te openen, te bekijken, te bewaren of te reproduceren. Bij dezen geeft u het Bedrijf het recht om gelijk welk materiaal dat door u op de Website ter beschikking is gesteld te editeren, te kopiëren, te publiceren en te distribueren.

De voorgaande bepalingen zijn ten voordele van het Bedrijf, haar aanverwante en dochterondernemingen en externe dienstverleners die Website-inhoud ter beschikking stellen en in licentie geven, en elk van hen zal het recht hebben deze bepalingen zelf of in haar naam uit te oefenen of op te leggen.

3. Gedrag van de Gebruiker
U verbindt zich ertoe de Website enkel voor wettige doeleinden te gebruiken en zich te onthouden van het via de Website posten of verspreiden van materiaal dat op gelijk welke wijze inbreuk pleegt op of een schending is van de rechten van anderen, dat onwettig, bedreigend, lasterlijk, beledigend, een inbreuk op privacy- of publiciteitsrechten, vulgair, obsceen, blasfemisch of op andere wijze twijfelachtig, opruiend of aanstootgevend tot gedrag dat strafbaar wordt geacht, aanleiding voor civielrechtelijke aansprakelijkheid is of eender welke wetgeving overtreedt, of dat, zonder de uitdrukkelijke, voorafgaande toestemming van het Bedrijf, reclame of een aanbod betreffende producten of diensten bevat.

De Gebruiker zal de Website niet gebruiken om reclame te maken of commerciële aanbiedingen te doen, inclusief, maar niet beperkt tot, de benadering van Gebruikers om deze ertoe aan te zetten zich aan te melden voor andere onlinediensten die concurreren met de Website.

U gaat ermee akkoord dat u geen apparaat, software of andere instrumenten zult gebruiken om de goede werking van onze Website te verstoren of te proberen verstoren en dat u geen handelingen zult uitvoeren die een onredelijke of buitensporig hoge belasting op onze infrastructuur zou plaatsen. Bovendien gaat u ermee akkoord dat u geen robot, spider of ander automatisch apparaat of manueel proces zult gebruiken om onze Websitepagina’s of de inhoud die zij bevatten, te monitoren of te kopiëren, zonder de voorafgaande, uitdrukkelijke toestemming van een gemachtigde vertegenwoordiger van het Bedrijf (een dergelijke toestemming wordt geacht te zijn gegeven voor standaard zoekmachinetechnologie zoals die wordt gebruikt door internetzoekmachines om internetgebruikers naar deze Website te voeren).
Ten slotte mogen geen links naar deze Website worden opgenomen in andere websites zonder voorafgaande, schriftelijke toestemming van het Bedrijf.

4. Garantiedisclaimer & aansprakelijkheidsbeperking
U erkent uitdrukkelijk dat uw gebruik van de Website geheel op uw eigen risico is.

ALLE INFORMATIE WORDT “ZOALS OPGEGEVEN” TER BESCHIKKING GESTELD, ZONDER WELKE GARANTIES DAN OOK, EXPLICIET OF IMPLICIET, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT DE IMPLICIETE GARANTIES INZAKE VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL OF NIET-INBREUKMAKENDHEID. ONDANKS DE UITERSTE INSPANNINGEN VAN HET BEDRIJF, GARANDEERT HET BEDRIJF NIET DAT DEZE WEBSITE VOLLEDIG VRIJ ZAL ZIJN VAN DEFECTEN OF COMPUTERVIRUSSEN.

De inhoud van deze Website wordt enkel verstrekt voor informatieve doeleinden en het Bedrijf doet zijn best om ervoor te zorgen dat alle Informatie op deze Website correct is. De door het Bedrijf verstrekte Informatie kan echter technische onnauwkeurigheden of typfouten bevatten. Het Bedrijf zal geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid aanvaarden voor dergelijke onnauwkeurigheden, fouten of verzuimen.

Het Bedrijf, zijn aanverwante ondernemingen, informatieverstrekkers of inhoudspartners, alsook hun functionarissen, directeurs of vertegenwoordigers kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor gelijk welke fouten, onnauwkeurigheden, omissies of andere onjuistheden in de Informatie of voor gelijk welke vertraging of onderbreking in de overdracht van deze Informatie naar gelijk welke Gebruiker, ongeacht de oorzaak of duur ervan, of voor gelijk welke eisen of verliezen die eruit voortvloeien of erdoor worden veroorzaakt. U erkent bij deze dat de bepalingen in dit deel van toepassing zijn op alle Informatie die op de Website wordt verstrekt.

Noch het Bedrijf, noch zijn aanverwante of dochterondernemingen, noch hun functionarissen, directeurs of vertegenwoordigers kunnen aansprakelijk worden gesteld voor gelijk welke aanspraken van derden of directe, indirecte, specifieke of gevolgschade (met inbegrip van, maar zonder beperking tot, verlies van winst, bedrijfsonderbrekingen, verlies van gegevens, programma’s of andere data op uw informatieverwerkingssysteem) die verband houden met het gebruik van, of de onmogelijkheid van gebruik van, de Informatie, inhoud, materialen en functionaliteit van deze Website of gelijk welke eraan gelinkte website, zelfs als het Bedrijf uitdrukkelijk gewaarschuwd werd voor de mogelijkheid van dergelijke schade.

Het Bedrijf, zijn aanverwante ondernemingen, informatieverstrekkers of inhoudspartners zijn niet aansprakelijk voor investeringsbeslissingen gebaseerd op de Informatie die op de Website wordt verstrekt.

5. Beschikbaarheid van Producten
De internetsite van het Bedrijf kan informatie bevatten over wereldwijd beschikbare producten van de Pepperl+Fuchs Groep, hoewel bepaalde producten niet in elke vestiging beschikbaar zijn. Een referentie naar een product of dienstverlening van de Pepperl+Fuchs Groep op een Website van het Bedrijf betekent niet dat het product of de dienstverlening in kwestie beschikbaar zal zijn of is in het land waarin u zich bevindt.

6. Links naar websites van derden
Als u beslist om deze Website te verlaten via een link naar een andere website die niet tot de Pepperl+Fuchs Groep behoort, is het Bedrijf niet verantwoordelijk voor het privacybeleid, de algemene gebruiksvoorwaarden of de cookies van deze website. Bovendien erkent u en stemt u ermee in dat - gezien het Bedrijf geen controle of gezag heeft over dergelijke websites en bronnen - het Bedrijf niet verantwoordelijk is voor de beschikbaarheid van dergelijke externe websites of bronnen, en geen goedkeuring verleent aan, alsook geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid aanvaardt voor inhoud, advertenties, producten of andere zaken die op deze websites of bronnen staan of via deze websites of bronnen beschikbaar zijn.

7. Wijzigingen
Het Bedrijf behoudt zich te allen tijde het recht voor om gelijk welk aspect of feature van de Website te wijzigen of stop te zetten, inclusief, doch niet beperkt tot inhoud, uren van beschikbaarheid en materieel dat nodig is voor toegang tot of gebruik van de Website.

Het Bedrijf behoudt zich te allen tijde het recht voor om de Algemene Gebruiksvoorwaarden, of een deel ervan, te wijzigen of nieuwe voorwaarden op te leggen, inclusief, doch niet beperkt tot de toevoeging van gebruiksvergoedingen. Dergelijke wijzigingen, aanpassingen, toevoegingen of verwijderingen zullen onmiddellijk in werking treden na bekendmaking, in welke vorm of via welk middel dan ook, waaronder, maar niet beperkt tot, een posting op de Website of op gelijk welke andere manier waarop de Gebruiker ervan op de hoogte wordt gesteld. Als een Gebruiker na een dergelijke bekendmaking gebruik maakt van de Website zal deze geacht worden akkoord te gaan met de wijzigingen, aanpassingen of toevoegingen in kwestie.

De Algemene Gebruiksvoorwaarden werden laatst geactualiseerd op 4mei 2018.

8. Onderhoud van hardware en materieel
De Gebruiker zal verantwoordelijk zijn voor de aankoop en het onderhoud van alle telecommunicatiemiddelen, computerhardware en ander materieel dat nodig is voor toegang tot en gebruik van de Website en alle daaruit voortvloeiende kosten.

9. BEVOEGDE RECHTBANK, TOEPASSELIJK RECHT
Door deze Website te bekijken, wordt u geacht akkoord te gaan met de bevoegdheid van de rechtbank waar zich de zetel van het Bedrijf bevindt en met de nationale wetgeving zoals die van kracht is in de zetel van het Bedrijf voor gelijk welke eis of klacht die hieruit voortvloeit of ermee verband houdt.