Serviceline Industriële Sensoren
Telefoon +32 3 644 25 00
Serviceline Explosiebeveiliging
Telefoon +32 3 644 25 00

Foutoplossing/FAQ’s


Dit hoofdstuk behandelt een reeks veelgestelde vragen over het gebruik van magneetveldsensoren.


Waarom Zou Ik een Magneetveld- Sensor Gebruiken? Volstaat een (Grenswaarde)Schakelaar niet voor mijn Toepassing?

Magneetveldsensoren bieden talrijke voordelen in vergelijking met mechanische schakelaars of switches. In het bijzonder...

VergelijkingMagneetveldsensorMechanische (Grenswaarde)Schakelaar
Werking:  
Snelle signaalverwerkingDe elektrische uitgangssignalen kunnen direct in elektronische circuits verder worden verwerkt.Zendt een mechanisch signaal uit dat vervolgens naar keuze elektrisch, hydraulisch, pneumatisch of mechanisch kan worden doorgestuurd.
Contactloze detectieWerkt zonder aanraking van de te scannen voorwerpen.Werkt slechts met mechanisch contact: te scannen voorwerpen kunnen worden gemanipuleerd of gestopt.
Snelle detectieSnelle detectie, die leidt tot korte reactie- en schakeltijden, m.a.w. hoge schakelfrequenties zijn mogelijk.De mechanische volgorde neemt tijd in beslag en stelt strikte grenzen aan de maximale schakelfrequentie.
Onderhoudsvrije werking (met uitzondering van reed-contacten)Er zijn geen bewegende contacten die vervuild of versleten kunnen raken.Mechanische contacten kunnen na verloop van tijd vuil worden of verslijten. De overgangsweerstanden kunnen zich op onvoorspelbare wijze gedragen.
Betrouwbare signaalvoortbrengingDe elektronische uitgang voorkomt contactdender.Het is mogelijk dat aan de signaaluitgang contactdender optreedt. Als gevolg daarvan kan een mechanisch contact meerdere schakelimpulsen per schakelevenement leveren.
Laag energieverbruikZeer kleine schakelstromen zijn eveneens mogelijk.De contactweerstand en het risico op verroesting van het contactoppervlak in aanmerking genomen, is een bepaalde minimumstroom vereist.
Set-up:  
Eenvoudige integratie in toepassingen
Geen berekening van de opstartcurve vereist.Hoek en pad van opstartfase moeten worden berekend. Afhankelijk van de activeringsrichting, zijn verschillende mechanische versies van de schakelhefboom nodig.
Levensduur:  
Slijtagevrije werking (met uitzondering van reed-contacten)
Dankzij de slijtagebestendigheid blijven de schakelpunten stabiel.
 
Het aantal schakelcycli heeft geen invloed op de levensduur van de sensor.
Mechanisch bewegende onderdelen van de schakelaar zijn onderhevig aan slijtage en leiden tot schakelfouten.
 
Dit betekent dat de schakelfrequentie de levensduur van de schakelaar inkort.
Mogelijke toepassingen:  
Toepassingen met beperkte installatieruimteUltracompacte modellen zijn verkrijgbaar.Er zijn structurele grenzen aan de eigenlijke uitvoering van compacte ontwerpen.
Standaardmodellen,
speciale ontwerpen op aanvraag
Eén ontwerp beschikbaar voor gebruik in verschillende toepassingen die verschillende bewegingen vereisen.
 
Talrijke sensormodellen verkrijgbaar. 
Verschillende toepassingen vereisen volledig verschillende ontwerpen of meerdere sensorelementen (rollen, klepstoters, hefbomen, enz.).

 


De Dempingsmagneet Werd Niet Gedetecteerd. Wat Doe Ik Verkeerd?

Controleer alle instellingen, karakteristieken en afstanden met betrekking tot sensor en dempingselement. In het bijzonder... 

Sensorfeatures

  • Scanbereik: Het scanbereik wordt gespecificeerd in de technische fiche van het product en de productmarkering.
  • Schakelfunctie: Controleer of de opgegeven schakelfunctie in acht wordt genomen: NPN of PNP? NC-contact of NO-contact?
  • Elektrische spanning (indien van toepassing): De voedingsspanning moet binnen de vastgelegde bereiken liggen; zie de Technische Fiche.

Dempingsmagneet

  • Dragermateriaal van de dempingsmagneet: Magnetisch geleidend dragers kunnen de werkingsafstand van de sensor beïnvloeden. 
  • Afmeting: Staat de werkingsafstand in verband met de juiste dempingsmagneet?
  • Relatie sensor-dempingsmagneet: Beweegt de dempingsmagneet voorbij de sensor, en met welke snelheid? → Hou rekening met de responscurve: De schakelfrequentie mag niet worden overschreden. Is de magneet naar de sensor gericht of staat ze dwars t.o.v. sensor-as?

Waarom Schakelt de Sensor Te Vroeg?

Controleer de sensor en omgevingsomstandigheden om eventuele storingsinvloeden te identificeren.
In het bijzonder...

  • Schakelfunctie: Controleer of de opgegeven schakelfunctie in acht wordt genomen: NPN of PNP? NC-contact of NO-contact?
  • Installatievoorwaarden: Werden sensor en magneet ingebouwd of opgebouwd in overeenstemming met de specificaties in de technische fiche? Werden de opgegeven installatievoorwaarden correct geïnterpreteerd en gerespecteerd?
  • Storingen veroorzaakt door andere materialen rondom het detectie- of scanvlak: Controleer of zich andere magnetische materialen in de nabijheid van de sensor bevinden.

Is de Gekozen Sensor Chemisch Bestand tegen Bepaalde Schoonmaakproducten, Koelstoffen of Smeermiddelen?

Jammer genoeg kunnen we geen definitief antwoord geven op deze vraag.

De reden hiervoor is dat de samenstelling van schoonmaakproducten, koelstoffen en smeermiddelen, m.a.w. hun formule, slechts gekend is door de respectievelijke fabrikant. Smeeroliën bevatten in het algemeen additieven die, zelfs in kleine hoeveelheden, de chemische reactie van de smeerolie kunnen beïnvloeden. Zelfs wanneer het behuizingsmateriaal van een sensor in de technische fiche omschreven wordt als oliebestendig, kunnen de additieven de smeerolie in een agressief product veranderen.

Het is daarom uiterst belangrijk om steeds uw eigen testen uit te voeren om de chemische compatibiliteit met bepaalde producten te verifiëren. Let erop dat fabrikanten van schoonmaakproducten, koelstoffen of smeermiddelen hun productformules zonder voorafgaande waarschuwing kunnen wijzigen. Hierdoor kunnen bepaalde materiaalcombinaties die tot dan toe probleemloos functioneerden, opeens niet langer samengaan.

Moeten Bestaande EU-Typecertificaten die Overeenkomstig EU-Richtlijn 94/9/EU Zijn Uitgevaardigd, Worden Vervangen door Nieuwe EU-Typecertificaten, die op hun beurt Verwijzen naar EU-Richtlijn 2014/34/EU?

De nieuwe EU-richtlijn 2014/34/EU biedt eenduidige informatie hieromtrent in haar artikel 41, paragraaf 2, en stelt dat EU-typecertificaten uitgevaardigd conform EU-richtlijn 94/9/EU van kracht blijven.

Inhoud 2014/34/EU
Artikel 41 Overgangsbepalingen

(1) Lidstaten mogen de aanbieding op de markt of de indienstname van onder richtlijn 94/9/EU vallende producten die aan die richtlijn voldoen en die vóór 20 april 2016 in de handel zijn gebracht, niet belemmeren. 

(2) Certificaten uitgereikt overeenkomstig richtlijn 94/9/EU blijven geldig in het kader van deze richtlijn.

 

Hoe Herken Ik het Type van Sensoraansluiting?

De verschillende aansluitingstypes kunnen snel worden geïdentificeerd met behulp van de typecode.

AansluitingstypeSensoridentificatie (cfr. typecode)
Vaste kabelSensor zonder specifieke aansluitingsvermelding aan het einde van de productcode.
ConnectorEén van de volgende connectoraanduidingen is terug te vinden aan het einde van de productomschrijving: "V1", "V3"

 


e-news

Abonneer u op onze nieuwsbrief en ontvang regelmatige updates en handige informatie over de automatiseringswereld.

Abonneren
amplify–Het Pepperl+Fuchs magazine

Ontdek ons online magazine! Vol boeiende succesverhalen, toepassingen, interviews en lokaal nieuws.

Magneetveldsensoren

Neem een kijkje in het assortiment magneetveldsensoren van Pepperl+Fuchs.