Wsparcie Czujników Przemysłowych
Wsparcie Ochrony przed wybuchem

Warunki korzystania z witryny

To oświadczenie zostało ostatni raz zaktualizowane dnia 4.5.2018 roku.

Ta witryna internetowa (the „Witryna internetowa”) jest własnością spółki  Pepperl+Fuchs Sp. z o.o., ul. Owsiana 12, 03-825 Warszawa, Polska dalej zwanej i jest przez nią obsługiwana.

Informacje, materiały, tajemnice handlowe, technologie, produkty, procesy, bazy danych, oprogramowanie, usługi i bardziej ogólnie wszelka zawartość publikowana lub proponowana w tej Witrynie internetowej (the „Informacje”) podlegają poniższym warunkom korzystania.

1. Akceptacja warunków
Poprzez korzystanie z Witryny lub odwiedzanie jej (w innym celu niż zapoznanie się z „warunkami korzystania z witryny” po raz pierwszy) Użytkownik zgadza się stosować do tych warunków. Prawo do korzystania z Witryny internetowej jest osobiste, nieprzenoszalne na żadną inną osobę ani podmiot poza Użytkownikiem. W przypadku gdy Użytkownik musi otworzyć konto, („Użytkownik”) ponosi odpowiedzialność za korzystanie ze swojego konta oraz odpowiednio za zachowanie poufności jego loginu i hasła/haseł. Użytkownik powinien zagwarantować, że każde użycie jego konta jest zgodne z Warunkami korzystania z witryny.

2. Własność intelektualna
Informacje opublikowane w Witrynie internetowej obejmują między innymi tekst, oprogramowanie, zdjęcia, filmy wideo, grafikę, muzykę lub dźwięki, które są chronione międzynarodowymi przepisami prawa dotyczącymi praw autorskich, patentów i znaków towarowych.
Żadna licencja ani prawo do wszelkich takich znaków towarowych, patentów, materiałów chronionych prawem autorskim, tajemnic handlowych, technologii, produktów, procesów, ani inne prawa własności Spółki i/lub innych podmiotów nie są udzielane Użytkownikowi ani przenoszone na Użytkownika.

Użytkownik nie może modyfikować, publikować, przesyłać, uczestniczyć w cesji lub sprzedaży, tworzyć prac pochodnych, ani w żaden inny sposób wykorzystywać żadnych Informacji opublikowanych w Witrynie internetowej, w całości ani w części. Użytkownik może pobierać materiały chronione prawem autorskim wyłącznie na własny użytek. Za wyjątkiem przypadków, w których jest to dozwolone przepisami prawa, nie jest dozwolone kopiowanie, redystrybucja, ponowne przesłanie, publikacja ani wykorzystanie w celach handlowych pobranych materiałów bez wyraźnej zgody Spółki i właściciela praw autorskich.
W przypadku dozwolonego kopiowania, redystrybucji lub publikacji materiałów chronionych prawami autorskimi nie zostaną wprowadzone żadne zmiany ani nie zostaną dokonane żadne usunięcia w zakresie danych autora, informacji o znakach towarowych i informacji o prawach autorskich.

Użytkownik nie będzie przesyłał, publikował, ani w żaden inny sposób udostępniał w Witrynie internetowej żadnych materiałów chronionych prawem autorskim, znakami towarowymi, ani innymi prawami własności bez wyraźnej zgody właściciela prawa autorskiego, znaku towarowego lub innego prawa własności.
Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność z tytułu wszelkich szkód wynikających z naruszenia praw autorskich, praw własności oraz każdej innej szkody wynikłej z przesłania przez niego takich materiałów. Poprzez przesłanie materiałów lub zawartości do Witryny internetowej Użytkownik automatycznie uznaje lub gwarantuje, że właściciel takiego materiału wyraźnie udzielił Spółce wolnego od opłat licencyjnych, wieczystego, nieodwołalnego, niewyłącznego prawa i licencji na użytkowanie, odtwarzanie, modyfikowanie, adaptowanie, publikowanie, tłumaczenie i rozpowszechnianie takiego materiału (w całości lub w części) na całym świecie i/lub włączanie go w inne prace w jakiejkolwiek formie, medium lub technologii znanej obecnie lub opracowanej w przyszłości przez pełen okres obowiązywania każdego prawa autorskiego do takiego materiału. Użytkownik zezwala także innym Użytkownikom na uzyskanie dostępu, przeglądanie, przechowywanie lub odtwarzanie takiego materiału wyłącznie na użytek tych Użytkowników. Użytkownik niniejszym udziela Spółce prawa do edytowania, kopiowania, publikowania i rozpowszechniania każdego materiału udostępnionego przez Użytkownika w Witrynie internetowej.

Powyższe postanowienia zostały wprowadzone na korzyść Spółki, jej jednostek zależnych, jednostek stowarzyszonych oraz jej zewnętrznych dostawców zawartości, a każdy z nich ma prawo do dochodzenia i egzekwowania tych postanowień bezpośrednio lub w swoim imieniu.

3. Postępowanie Użytkownika
Użytkownik będzie korzystać z Witryny internetowej wyłącznie w zgodnych z prawem celach i nie będzie publikować ani przesyłać za pośrednictwem Witryny internetowej żadnego materiału, który narusza w jakikolwiek sposób prawa stron trzecich, jest niezgodny z prawem, zawiera groźby, jest obraźliwy, oszczerczy, narusza prywatność lub prawa do wizerunku, jest wulgarny, nieprzyzwoity, bluźnierczy lub w inny sposób nie do przyjęcia, który zachęca do postępowania, które stanowiłoby czyn zabroniony zagrożony karą, powoduje powstanie odpowiedzialności cywilnej lub w inny sposób narusza przepisy prawa, lub, który bez wyraźnej uprzedniej zgody Spółki zawiera reklamę lub ofertę handlową, dotyczącą produktów lub usług.

Użytkownik nie będzie korzystał z Witryny internetowej w celu reklamowania ani pozyskiwania klientów, w tym w szczególności pozyskiwania Użytkowników, aby stali się abonentami innych internetowych usług informacyjnych, które konkurują z Witryną internetową.

Użytkownik zobowiązuje się, że nie będzie używać żadnego urządzenia, oprogramowania ani innego instrumentu do zakłócania lub podejmowania prób zakłócenia prawidłowego funkcjonowania naszej Witryny internetowej, oraz że Użytkownik nie podejmie żadnego działania, które nakłada nieuzasadnione lub nieproporcjonalnie duże obciążenie na naszą infrastrukturę. Ponadto Użytkownik zobowiązuje się, że nie będzie używać żadnego robota, pająka, innego urządzenia automatycznego lub procesu ręcznego w celu monitorowania lub kopiowania naszych stron internetowych, lub zawartości w nich umieszczonej, bez uprzedniej wyraźnej zgody upoważnionego przedstawiciela Spółki (taką zgodę uznaje się za wydaną dla standardowej technologii wyszukiwania, stosowanej przez witryny wyszukiwarek internetowych do kierowania użytkowników Internetu do tej witryny).
Wreszcie żadne łącza do Witryny internetowej nie mogą być umieszczane w żadnej innej witrynie internetowej bez uprzedniej pisemnej zgody Spółki.

4. Wyłączenie odpowiedzialności z tytułu gwarancji i ograniczenie odpowiedzialności
Użytkownik wyraża wyraźną zgodę na to, że korzysta z Witryny internetowej wyłącznie na własne ryzyko.

WSZYSTKIE INFORMACJE SĄ PRZEKAZYWANE „W STANIE, W JAKIM SĄ”, BEZ ŻADNEGO RODZAJU WYRAŹNEJ ANI DOROZUMIANEJ GWARANCJI, W TYM W SZCZEGÓLNOŚCI BEZ DOROZUMIANYCH GWARANCJI WARTOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, ANI GWARANCJI NIENARUSZANIA PRAW. POMIMO WSZELKICH STARAŃ SPÓŁEK, SPÓŁKA NIE GWARANTUJE, ŻE WITRYNA INTERNETOWA BĘDZIE WOLNA OD WSZELKICH WAD LUB WIRUSÓW KOMPUTEROWYCH.

Zawartość niniejszej Witryny internetowej służy wyłącznie celom informacyjnym, a Spółka dokłada starań, aby wszystkie informacje w niniejszej witrynie internetowej były dokładne. Jednakże Informacje Spółki mogą zawierać nieścisłości techniczne i błędy drukarskie. Spółka nie ponosi odpowiedzialności z tytułu jakichkolwiek takich nieścisłości, błędów lub pominięć.

Spółka, jej jednostki stowarzyszone, dostawcy informacji lub partnerzy dostarczający zawartości oraz ich członkowie zarządu i dyrektorzy lub przedstawiciele nie ponoszą odpowiedzialności z tytułu żadnych błędów, nieścisłości, pominięć lub innych błędów w Informacjach, ani z tytułu żadnego opóźnienia lub zakłócenia transmisji takich Informacji do Użytkownika bez względu na przyczynę lub czas trwania, ani z tytułu żadnych roszczeń lub strat powstałych w Informacjach lub spowodowanych przez nie. Użytkownik niniejszym uznaje, że postanowienia tego artykułu mają zastosowanie do wszystkich Informacji opublikowanych w Witrynie internetowej.

Ani Spółka ani żadna z jej jednostek zależnych, ani jednostek stowarzyszonych, ani ich członkowie zarządu i dyrektorzy lub przedstawiciele nie ponoszą odpowiedzialności z tytułu roszczeń osób trzecich, ani bezpośrednich, pośrednich, szczególnych, wtórnych lub innych szkód (w tym bez ograniczeń utraconych korzyści, zaprzestania prowadzenia działalności, utraty informacji lub programów lub innych danych w systemie Użytkownika do obsługi informacji), które są związane z korzystaniem lub brakiem możliwości korzystania z Informacji, zawartości, materiałów i funkcji Witryny internetowej lub każdej połączonej z nią witryny internetowej, nawet w przypadku gdy Spółka zostanie wyraźnie poinformowana o możliwości wystąpienia takich szkód.

Spółka, jej jednostki stowarzyszone, dostawcy informacji lub partnerzy dostarczający zawartość nie ponoszą odpowiedzialności z tytułu decyzji inwestycyjnych podjętych na podstawie Informacji opublikowanych w Witrynie internetowej.

5. Dostępność produktów
Witryna internetowa Spółki może zawierać informacje na temat dostępnych na całym świecie produktów Grupy Pepperl+Fuchs, z których nie wszystkie są dostępne w każdej lokalizacji. Odniesienie do produktu lub usługi firmy Pepperl+Fuchs w Witrynie internetowej Spółki nie oznacza, że taki produkt lub usługa jest lub będzie dostępna w lokalizacji Użytkownika.

6. Łącza do Witryn internetowych osób trzecich
Jeżeli Użytkownik zdecyduje się na opuszczenie niniejszej Witryny internetowej za pośrednictwem łączy do innych witryn internetowych, nie będących własnością Grupy Pepperl+Fuchs, Spółka nie odpowiada za zasady ochrony poufności i warunki korzystania z tych witryn internetowych ani pliki cookie, których te witryny używają. Ponadto z uwagi na fakt, że Spółka nie ma kontroli nad takimi witrynami internetowymi i zasobami, Użytkownik uznaje i wyraża zgodę na to, że Spółka nie odpowiada za dostępność takich zewnętrznych witryn internetowych lub zasobów, nie prowadzi promocji, ani nie ponosi odpowiedzialności za żadną zawartość, reklamę, produkty lub inne materiały umieszczone w takich witrynach internetowych lub zasobach, lub udostępniane za ich pośrednictwem.

7. Modyfikacje
Spółka ma prawo do zmiany lub zawieszenia w dowolnym czasie każdego aspektu lub funkcji Witryny internetowej, w tym w szczególności zawartości, godzin dostępności i sprzętu niezbędnego do uzyskania dostępu do Witryny internetowej i korzystania z niej.

Spółka ma prawo do zmiany lub modyfikacji w dowolnym czasie Warunków korzystania z Witryny lub ich części, do narzucenia nowych warunków, w tym i nie tylko, dodania opłat za korzystanie. Takie zmiany, modyfikacje, uzupełnienia lub usunięcia wchodzą w życie natychmiast po powiadomieniu o nich, które może być przekazane w szczególności poprzez opublikowanie go w Witrynie internetowej lub wszelkimi innymi środkami, za pomocą których Użytkownik otrzyma takie powiadomienie. Każdy przypadek skorzystania z Witryny internetowej przez Użytkownika po takim powiadomieniu uznaje się za wyrażenie zgody przez Użytkownika na takie zmiany, modyfikacje lub uzupełnienia.

Warunki korzystania z Witryny zostały ostatni raz zaktualizowane 4.5.2018 roku.

8. Konserwacja sprzętu i urządzeń
Użytkownik ponosi odpowiedzialność za pozyskanie i utrzymanie całego sprzętu telekomunikacyjnego i komputerowego oraz innych urządzeń niezbędnych do uzyskania dostępu do Witryny internetowej i korzystania z niej oraz opłacania wszystkich związanych z tym usług.

9. JURYSDYKCJA, PRAWO WŁAŚCIWE
Uznaje się, że poprzez przeglądanie niniejszej witryny Użytkownik wyraża zgodę na jurysdykcję sądów właściwych dla siedziby Spółki oraz na zastosowanie prawa krajowego obowiązującego dla tej siedziby odnośnie do każdego powództwa wniesionego w związku z niniejszymi Warunkami.