Wsparcie Czujników Przemysłowych
Wsparcie Ochrony przed wybuchem

Procedura dotycząca informowania o nieprawidłowościach i składania skarg

Odpowiedzialność korporacyjna jest głównym elementem naszej działalności biznesowej i przyczynia się do długoterminowego sukcesu naszej firmy. W firmie Pepperl+Fuchs jest rzeczą oczywistą, że wszystkie działania są wykonywane zgodnie z prawem, przepisami, wewnętrznymi wytycznymi i kodeksem postępowania. Wszystkie te zasady stanowią ramy naszej działalności biznesowej. Należą do nich w szczególności poszanowanie i przestrzeganie wymogów prawnych i etycznych, a także zobowiązań, które sami na siebie nakładamy.

Odwołując się do oświadczenia dotyczącego polityki obejmującej strategię w zakresie praw człowieka firmy Pepperl+Fuchs, Zarząd zobowiązuje się do przestrzegania uznanych na szczeblu międzynarodowym praw człowieka i podstawowych standardów pracy Międzynarodowej Organizacji Pracy (MOP) na całym świecie. W oświadczeniu dotyczącym polityki w sposób przejrzysty określono, w jaki sposób jako firma wywiązujemy się z tego obowiązku. Ponadto zasady współpracy są zawarte w naszym Kodeksie postępowania.

Ze względu na odpowiednie wymogi prawne (np. niemiecką ustawę o należytej staranności w łańcuchu dostaw lub dyrektywę w sprawie informowania o nieprawidłowościach) firma Pepperl+Fuchs jest również zobowiązana do zapewnienia kanałów zgłaszania potencjalnych naruszeń tychże zasad. Na przykład wszelkie zagadnienia dotyczące praw człowieka i ochrony środowiska, jak również kwestie zgodności wedle tych aktów mogą być zgłaszane przez podmioty zewnętrzne i wewnętrzne. W ten sposób można wyeliminować naruszenia zasad i skuteczniej zapobiegać ich naruszeniom w przyszłości. Aby umożliwić zgłaszanie naruszeń zasad, firma Pepperl+Fuchs zapewnia dostęp do cyfrowej platformy do informowania o nieprawidłowościach Speak Up.

Speak Up!

Lub odwiedź stronę https://pepperlfuchs.speakup.report/pl/compliance
Lub odwiedź stronę https://pepperlfuchs.speakup.report/pl/compliance

Jeśli chcesz przesłać informacje za pośrednictwem cyfrowej platformy Speak Up dla anonimowych osób zgłaszających, dostępnych jest kilka opcji:

[1] Po uzyskaniu dostępu do platformy z wybranego urządzenia za pomocą podanego łącza lub kodu QR można przesłać informacje w formie tekstowej w aplikacji przeglądarki.

[2] W przypadku korzystania z aplikacji Speak Up lub usługi telefonicznej Speak Up można zostawić wiadomość w formie nagrania głosowego. W obu przypadkach zostanie sporządzony tekstowy zapis nagrania głosowego w usłudze Speak Up i w razie konieczności zostanie ono przetłumaczone, aby nie można było wywnioskować, która konkretnie osoba przekazuje informacje.

Bez względu na wybraną metodę przesyłania informacji otrzymasz unikalny „numer zgłoszenia”. Usługa Speak Up jest dostępna przez całą dobę w wielu językach na całym świecie, dzięki czemu można uzyskać dostęp do swojego zgłoszenia w dowolnym momencie. Korzystając z numeru zgłoszenia, można wyświetlić jego aktualny status. Wyświetlać można tylko własne zgłoszenia.

Oprócz kanałów umożliwiających dokonywanie zgłoszeń, jakie oferuje firma Pepperl+Fuchs, istnieje również możliwość skontaktowania się z właściwym organem administracyjnym w danym kraju. Na tej stronie przygotowano listę infolinii dla poszczególnych krajów. 


Sposób przetwarzania informacji

W oparciu o podane przez Ciebie informacje w Speak Up zostanie utworzona nowa sprawa. Sprawą zajmie się wewnętrzny zespół Speak Up firmy Pepperl+Fuchs, w skład którego wchodzą wybrane osoby z działu globalnej zgodności. Członkowie zespołu Speak Up są zobowiązani do zachowania poufności i neutralności oraz nie są związani mandatem przy wyjaśnianiu faktów w sprawie. Zanim sprawa zostanie rozpatrzona wewnętrznie, otrzymane informacje są weryfikowane pod kątem wiarygodności, a następnie kategoryzowane. W zależności od istotnych faktów w rozpatrywanie sprawy zostaną zaangażowani wybrani przedstawiciele odpowiednich działów. Zależnie od sytuacji zaangażowane mogą zostać także osoby kontaktowe z zewnątrz. Istnieje wyraźny obowiązek traktowania informacji jako poufnych we wszystkich przypadkach.

Ochrona anonimowych osób zgłaszających

Będziesz chroniony(-a) przed ewentualnymi represjami natychmiast po przekazaniu informacji, tj. przed działaniami odwetowymi lub niedogodnościami wynikającymi z przekazania informacji, o ile takie informacje przekazano w dobrej wierze. Celowe fałszywe zgłoszenia i niewłaściwe wykorzystanie ochrony anonimowych osób zgłaszających do innych celów nie będą tolerowane. Tożsamość anonimowej osoby zgłaszającej nieprawidłowości oraz osób trzecich wymienionych w zgłoszeniu traktuje się jako poufną, nawet po zbadaniu sprawy. W niektórych przypadkach regulowanych przepisami prawa firma Pepperl+Fuchs jest zobowiązana lub upoważniona do ujawnienia tożsamości osoby zgłaszającej. Zgłoszenia przesłane za pomocą Speak Up są przechowywane zgodnie z obowiązującymi wymogami prawnymi i usuwane w odpowiednim czasie. Informacje przekazane anonimowo nie będą w żadnym wypadku powiązane z osobą zgłaszającą.