Servisní linka pro průmyslové snímače
Servisní linka ochrany před výbuchem

Prohlášení

Toto prohlášení bylo naposledy aktualizováno 4. května 2018.

Majitelem a provozovatelem tohoto webu (dále jen „web“) je společnost Pepperl+Fuchs s.r.o., Pod Vodárenskou věží 4, 182 00 Praha 8, Česká republika, dále označovaná jako „společnost“.

Informace, materiály, obchodní tajemství, technologie, produkty, procesy, databáze, software, služby a obecněji jakýkoliv obsah publikovaný nebo nabízený na tomto webu (dále jen „informace“) podléhají následujícím podmínkám používání.

1. Přijetí podmínek
Používáním nebo návštěvou webu (kromě prvního čtení „podmínek používání“) souhlasíte, že budete dodržovat všechny zde uvedené podmínky a ustanovení. Právo použít web je osobní a není přenositelné na žádnou jinou fyzickou či právnickou osobu kromě vás. Pokud je nutné, abyste si otevřeli účet, nesete vy jako uživatel (dále jen „uživatel“) odpovědnost za používání účtu a za případné utajení vašeho přihlašovacího jména a hesla. Musíte zajistit, aby váš účet splňoval Podmínky používání.

2. Duševní vlastnictví
Mezi informace publikované na webu patří mimo jiné text, software, fotografie, video, grafika, hudba či zvuky, které jsou chráněny mezinárodním autorským právem, patentovým právem a právem obchodních značek.
Neuděluje se vám ani se na vás nepřenáší žádná licence či právo k těmto obchodním značkám, patentům, materiálům chráněných autorským právem, obchodním tajemstvím, technologiím, produktům, procesům a jiným právům duševního vlastnictví společnosti či jiných osob.

Informace publikované na webu, jako celek ani jejich část, nesmíte upravovat, zveřejňovat, vysílat, účastnit se na jejich přenosu či prodeji, vytvářet odvozená díla nebo je jakýmkoliv způsobem zneužívat. Materiály chráněné autorským právem můžete stáhnout pouze pro svou osobní potřebu. Pokud tak není výslovně dovoleno zákonem, nebude bez výslovného souhlasu společnosti a majitele autorského práva povoleno stažené materiály kopírovat, distribuovat, vysílat, zveřejňovat nebo obchodně využívat.
V případě libovolného povoleného kopírování, distribuce či zveřejnění materiálu chráněného autorským právem nesmí být prováděny žádné změny v přiřazení autorství díla, legendě k obchodní značce či upozornění na ochranu autorským právem, ani tyto položky nesmí být odstraněny.

Na web nenahrajete příspěvky ani zde jinak nezpřístupníte žádný materiál chráněný autorským právem, obchodní značkou nebo jiným právem duševního vlastnictví bez výslovného svolení majitele autorského práva, obchodní značky nebo jiného práva duševního vlastnictví.
Ponesete výhradní odpovědnost za veškeré škody plynoucí z porušení autorských práv, práv duševního vlastnictví či libovolné jiné škody plynoucí z takovéhoto zpřístupnění. Odesláním materiálu či obsahu na web automaticky zaručujete či schvalujete, že majitel takovéhoto materiálu výslovně udělil společnosti bezplatnou, trvalou, neodvolatelnou, nevýhradní licenci a právo k používání, reprodukci, úpravě, adaptaci, zveřejnění, překladu a distribuci takovéhoto materiálu (jako celku nebo jeho části) na celém světě a možnost zahrnout ho do jiných děl v libovolné podobě, na médiu či pomocí technologie, která je dnes známa či bude později vyvinuta po celou dobu trvání autorských práv, která u takovéhoto materiálu mohou existovat.  Povolujete také všem ostatním uživatelům přístup k takovémuto materiálu, jeho prohlížení, ukládání či reprodukci za účelem osobního používání uživatelem. Tímto udělujete společnosti právo upravovat, kopírovat, zveřejňovat a distribuovat libovolný materiál, který jste na webu zpřístupnili.

Následující ustanovení slouží ku prospěchu společnosti, jejích poboček, přidružených společností a jejich poskytovatelů obsahu a poskytovatelů licencí, z nich každý bude mít právo trvat na těchto ustanoveních či je vynucovat, a to přímo nebo svým vlastním jménem.

3. Chování uživatele
Tento web budete používat pouze pro legální účely a zdržíte se na webu odesílání či sdělování libovolných materiálů, které porušují či nedodržují libovolným způsobem práva ostatních, které jsou nezákonné, ohrožující, hanlivé či urážlivé, narušují soukromá či veřejná práva, jsou vulgární, obscénní, neuctivé či jinak napadnutelné, které podněcují jednání, které představuje trestný čin, vedou k soukromoprávní odpovědnosti či jinak porušují jakýkoliv zákon, nebo které bez předchozího výslovného souhlasu společnosti obsahují reklamu či jinou propagaci týkající se produktů či služeb.

Uživatel nepoužije web k reklamě ani žádné obchodní propagaci, mimo jiné propagaci toho, aby se uživatelé stali předplatiteli jiných informačních služeb online, které představují konkurenci webu.

Souhlasíte s tím, že nepoužijete žádné zařízení, software či jiné nástroje k narušení či pokusu o narušení řádného provozu našeho webu a že nepodniknete žádnou akci, která představuje neodůvodněnou či nepřiměřeně velkou zátěž pro naši infrastrukturu. Kromě toho souhlasíte s tím, že nepoužijete žádný program typu robot či pavouk, jiné automatické zařízení či manuální postup ke sledování či kopírování našich webových stránek nebo jejich obsahu bez předchozího výslovného souhlasu oprávněného zástupce společnosti (takovýto souhlas se považuje za udělený pro standardní technologie vyhledávání využívané internetovými vyhledávacími weby k nasměrování uživatelů internetu na tento web).
Dále nesmí být bez předchozího písemného svolení společnosti odkazy na teto web součástí žádných jiných webových stránek.

4. Prohlášení o odmítnutí záruk a omezení odpovědnosti
Výslovně souhlasíte s tím, že web používáte na vlastní nebezpečí.

VEŠKERÉ INFORMACE SE POSKYTUJÍ „JAK JSOU“ BEZ JAKÉKOLIV ZÁRUKY, VÝSLOVNÉ ČI NEVYJÁDŘENÉ MIMO JINÉ ZÁRUK OBCHODOVATELNOSTI, VHODNOSTI PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL NEBO NENARUŠENÍ CIZÍCH PRÁV. BEZ OHLEDU NA SVÉ MAXIMÁLNÍ ÚSILÍ NEZARUČUJE SPOLEČNOST, ŽE TENTO WEB BUDE BEZ ZÁVAD ČI POČÍTAČOVÝCH VIRŮ.

Obsah tohoto webu slouží pouze k informačním účelům a společnost usiluje o to, aby veškeré informace na tomto webu byly přesné. Informace společnosti však mohou obsahovat technické nepřesnosti a typografické chyby. Společnost za takovéto nepřesnosti, chyby a opomenutí nepřejímá odpovědnost.

Společnost, její přidružené společnosti, poskytovatelé informací nebo partneři obsahu a jejich pracovníci a vedoucí pracovníci či zástupci neponesou odpovědnost za žádné chyby, nepřesnosti, opomenutí či jiné závady v informacích, ani za žádné zpoždění či přerušení sdělování těchto informací libovolnému uživateli, bez ohledu na jejich příčinu či trvání, či za libovolné nároky či ztráty jimi způsobené či vyvolané. Tímto souhlasíte s tím, že ustanovení v této části budou platná pro všechny informace publikované na tomto webu.

Ani společnost, ani její pobočky či přidružené společnosti, ani její pracovníci, vedoucí pracovníci či zástupci neponesou odpovědnost za žádné nároky jiných osob či přímé, nepřímé, zvláštní, následné nebo jiné škody (mimo jiné ušlý zisk, přerušení podnikání, ztrátu informací či programů nebo jiných dat na vašich systémech pro zpracování informací), které souvisí s použitím nebo nemožností použít informace, obsah, materiály a funkce tohoto webu či libovolných propojených webových stránek, a to ani tehdy, jestliže společnost obdrží výslovné upozornění na možnost takovýchto škod.

Společnost, její přidružené společnosti, poskytovatelé informací nebo partneři obsahu neponesou žádnou odpovědnost za investiční rozhodnutí vycházející z informací publikovaných na webu.

5. Dostupnost produktů
Internetové webové stránky společnosti mohou obsahovat informace o produktech skupiny Pepperl+Fuchs Group na celém světě, ne všechny z nich jsou ale dostupné na všech místech. Odkaz na produkt či službu skupiny Pepperl+Fuchs Group na webu společnosti neimplikuje, že takový produkt či služba jsou nebo budou dostupné ve vašem místě.

6. Odkazy na weby jiných osob
Jestliže jste se rozhodli opustit tento web prostřednictvím odkazů na weby patřící jiným osobám než skupině Pepperl+Fuchs Group, nenese společnost odpovědnost za zásady ochrany soukromí a podmínky používání těchto stránek nebo za soubory cookie, které se na těchto stránkách používají. Kromě toho, jelikož společnost nemá žádnou kontrolu nad takovýmito weby a zdroji, potvrzujete a souhlasíte s tím, že společnost není odpovědná za dostupnost takovýchto externích stránek či zdrojů a neschvaluje ani není odpovědná za jakýkoliv obsah, reklamu, produkty či jiné materiály na takovýchto webech či zdrojích nebo jejich prostřednictvím dostupné.

7. Úpravy
Společnost má právo kdykoliv změnit nebo ukončit libovolný prvek či funkci webu, mimo jiné obsah, dobu dostupnosti a vybavení nutné k přístupu či používání.

Společnost má právo kdykoliv změnit či upravit podmínky používání nebo jejich kteroukoliv část, případně vyhlásit nové podmínky a ustanovení, mimo jiné zavést poplatky za používání. Takovéto změny, úpravy, doplnění či odstranění budou platná okamžitě po upozornění, které se může uskutečnit mimo jiné odesláním příspěvku na web nebo jakýmikoliv jinými prostředky, pomocí kterého uživatel takovéto upozornění může obdržet. Jakékoliv použití webu uživatelem po takovémto upozornění se bude považovat za přijetí takovýchto změn, úprav či doplnění uživatelem.

Podmínky používání byly naposledy aktualizovány 4. května 2018.

8. Údržba hardwaru a vybavení
Uživatel ponese odpovědnost za získání a údržbu veškerých telekomunikací, počítačového hardwaru a ostatního vybavení potřebného k přístupu a používání webu a placení všech poplatků s tím souvisejících.

9. PŘÍSLUŠNOST, PLATNÉ PRÁVO
Prohlížení těchto stránek vámi se považuje za souhlas s příslušností soudů v hlavním sídle podnikání společnosti a s aplikací národních zákonů platných v místě podnikání s ohledem na libovolnou žalobu vycházející z těchto podmínek nebo s nimi související.