Serviceline
Servisní linka pro průmyslové snímače
Servisní linka ochrany před výbuchem

Disclaimer


Toto prohlášení bylo naposledy aktualizováno 04.05.2018.

Obecné informace
Tyto internetové stránky (dále jen „internetové stránky“) jsou vlastněny a provozovány společností Pepperl+Fuchs s.r.o., Pod Vodárenskou věží 4, 182 00 Praha 8, Česká republika dále označována jako „společnost“.

Informace, materiály, obchodní tajemství, technologie, produkty, postupy, databáze, software, služby a obecně veškerý obsah zveřejněný na těchto internetových stránkách (dále jen „informace“) se řídí následujícími podmínkami používání.

1. Přijetí podmínek
Používáním či navštěvováním internetových stránek (s výjimkou prvního čtení „podmínek používání“) souhlasíte se všemi podmínkami v tomto dokumentu. Právo na používání těchto internetových stránek je osobní a nepřenosné mimo vás na žádnou jinou osobu či subjekt. Pokud si založíte účet, nesete jako uživatel (dále jen jako „uživatel“) odpovědnost za používání svého účtu a utajení svých přihlašovacích údajů a hesla (případně hesel). Ujistěte se, že svůj účet používáte v souladu s těmito podmínkami používání.

2. Duševní vlastnictví
Informace zveřejněné na těchto internetových stránkách zahrnují mimo jiné text, software, fotky, video, grafiku, hudbu či zvuky, které jsou chráněny mezinárodními autorskými právy, zákony o patentech a ochranných známkách.
Nenáleží vám licence na žádné ochranné známky, patenty, materiály chráněné autorským právem, obchodní tajemství, technologie, produkty, postupy ani další vlastnická práva společnosti či dalších stran.

Není dovoleno měnit, zveřejňovat, zprostředkovávat, účastnit se přenosu či prodeje, vytvářet nepůvodní práci či jinak využívat, ať už jako celek nebo jen část, informace zveřejněné na internetových stránkách. Materiály chráněné autorskými právy můžete stahovat pouze pro osobní používání. Jinak, pokud to není výslovně povoleno zákonem, není bez výslovného povolení společností či vlastníkem autorských práv dovoleno kopírovat, dále distribuovat, přenášet, zveřejňovat či komerčně využívat stažený materiál.
Při dovoleném kopírování, další distribuci či zveřejňování materiálu chráněného autorskými právy, nejsou dovoleny změny či mazání informací o autorovi, označení obchodní známky ani informací o autorských právech.

Není vám dovoleno nahrávat nebo jinak na internetových stránkách zpřístupňovat jakýkoliv materiál chráněný autorskými právy, obchodními známkami nebo jinými vlastnickými právy bez výslovného povolení vlastníka autorských práv, obchodních známek či jiných vlastnických práv.
Nesete výhradní odpovědnost za všechny škody způsobené porušením autorských práv, vlastnických práv a všechny další újmy, které způsobíte svým příspěvkem. Vložením materiálu nebo obsahu na internetové stránky automaticky zaručujete, že vlastník materiálu zaručuje společnosti trvalé, neodvolatelné, nevýlučné právo bez licenčních poplatků a licenci k používání, reprodukování, modifikaci, úpravě, zveřejňování, překládání a celosvětové distribuci takového materiálu (celku nebo jeho části) a inkorporaci do dalších prací v jakékoliv formě, médiu či technologii nyní známé nebo v budoucnu vyvinuté po celou dobu trvání všech autorských práv, které se k tomuto materiálu vztahují.  Dáváte také svolení, že každý uživatel má k materiálu přístup a může ho číst, ukládat či reprodukovat pro osobní používání. Tímto dáváte společnosti právo upravovat, zveřejňovat a distribuovat veškerý materiál, který na internetových stránkách zpřístupníte.

Následující opatření chrání zájmy společnosti, jejích poboček, přidružených společností a třetích stran poskytujících obsah a licence, z nichž všichni budou mít právo uplatňovat a vynucovat tyto opatření přímo nebo svým jménem.

3. Chování uživatele
Internetové stránky smíte používat pouze v rámci zákona, vyvarujte se na internetových stránkách zasílání či přenosu materiálu, který porušuje práva jiných, je nezákonný, zastrašující, urážlivý, hanlivý, omezuje práva na soukromí a reklamu, je vulgární, obscénní, znevažující či jinak nežádoucí, podněcující k trestnému jednání, občanskoprávní odpovědnosti či jinak porušující zákon nebo který obsahuje reklamu nebo navádí ke koupi produktů či služeb bez výslovného předchozího povolení společnosti.

Uživatel nesmí internetové stránky používat k propagaci či přesvědčování ke koupi, mimo jiné včetně přesvědčování uživatelů, aby si předplatili informace on-line konkurující těmto internetovým stránkám.

Souhlasíte, že nebudete používat zařízení, software či jiné nástroje k narušení či k pokusu o narušení správného fungování našich internetových stránek, a že nebudete systém nadměrně či zbytečně zatěžovat. Dále souhlasíte, že nepoužijete robota, pavouka, jiné automatické zařízení či manuální postup k sledování nebo kopírování našich internetových stránek či jejich obsahu bez předchozího výslovného souhlasu oprávněného zástupce společnosti (takový souhlas je udělován pro standardní internetové vyhledavače k přesměrování uživatelů internetu na tuto stránku).
Odkazy na tyto internetové stránky nesmí být použity na jiných internetových stránkách bez předchozího písemného povolení společnosti.

4. Odmítnutí záruky a omezení odpovědnosti
Souhlasíte, že používáte internetové stránky na vlastní nebezpečí.

VŠECHNY INFORMACE JSOU POSKYTOVÁNY „JAK JSOU“ BEZ ZÁRUKY JAKÉHOKOLIV DRUHU, VÝSLOVNÉ ČI PŘEDPOKLÁDANÉ, MIMO JINÉ VČETNĚ PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY NA OBCHODOVATELNOST, VHODNOST ZA URČITÝM ÚČELEM ČI NEPORUŠENÍ. PŘES VEŠKEROU SNAHU SPOLEČNOST NEMŮŽE ZARUČIT, ŽE SE NA TĚCHTO INTERNETOVÝCH STRÁNKÁCH NEVYSKYTUJÍ VADY ČI POČÍTAČOVÉ VIRY.

Obsah těchto internetových stránek slouží k informativním účelům a společnost dělá vše pro to, aby byly všechny informace na těchto internetových stránkách správné. Přesto mohou informace společnosti obsahovat technické nepřesnosti a typografické chyby. Společnost za takové nepřesnosti a chyby či chybějící informace nenese odpovědnost.

Společnost, její pobočky, poskytovatelé informací či partneři v oblasti obsahu, jejich úředníci a ředitelé nebo zástupci nenesou odpovědnost za chyby, nepřesnosti, chybějící informace či jiné nedostatky v informacích, ani za zpoždění, přerušení přenosu takových informací zákazníkovi, bez ohledu na příčinu či dobu trvání ani za stížnosti či ztráty tímto způsobené. Tímto berete na vědomí, že opatření obsažená v této části se týkají všech informací zveřejněných na internetových stránkách.

Společnost, ani její pobočky a přidružené společnosti, úředníci, ředitelé a zástupci nenesou odpovědnost za stížnosti třetích stran ani přímé či nepřímé škody (mimo jiné včetně ztrát zisku, přerušení obchodování, ztráty informací či programů a dalších dat z vašeho systému správy informací), které souvisí s přístupem či neumožněním přístupu k informacím, obsahu, materiálům a funkcím internetových stránek nebo internetovým stránkám, na které odkazují, i když společnost o možnosti vzniku škod jasně informovala.

Společnost, její pobočky, poskytovatelé informací či partneři v oblasti obsahu nenesou odpovědnost za rozhodnutí o investicích založené na informacích zveřejněných na internetových stránkách.

5. Dostupnost produktů
Internetové stránky společnosti mohou obsahovat informace o produktech společnosti Pepperl+Fuchs Group, které nejsou v některých lokalitách dostupné. Přítomnost odkazů na produkty a služby společnosti Pepperl+Fuchs Group na internetových stránkách společnosti neznamená, že budou tyto produkty či služby dostupné v místě vašeho bydliště.

6. Odkazy na internetové stránky třetích stran
Rozhodnete-li se opustit tyto internetové stránky prostřednictvím odkazů na internetové stránky, které nejsou stránkami společnosti Pepperl+Fuchs Group, společnost nenese odpovědnost za předpisy týkající se osobních údajů a podmínky používání takových stránek či soubory cookies, kterými se takové stránky řídí. Navíc, jelikož společnost nemá kontrolu nad takovými stránkami a zdroji, berete na vědomí a souhlasíte, že společnost není odpovědná za dostupnost těchto externích stránek a zdrojů a neschvaluje a není odpovědná za obsah, reklamu, produkty a jiné materiály dostupné na takových stránkách nebo zdrojích.

7. Modifikace
Společnost má právo kdykoliv změnit nebo přerušit jakoukoliv funkci stránek, mimo jiné včetně obsahu, doby dostupnosti a příslušenství pro přístup a používání.

Společnost má právo kdykoliv změnit nebo upravit podmínky používání, jejich část nebo zavést nové podmínky, včetně nových poplatků za používání. Takové změny, úpravy a doplnění či vyškrtnutí jsou účinné od oznámení, které může být zveřejněno na internetových stránkách nebo kterýmkoliv jiným způsobem, kdy uživatel oznámení obdrží. Pokud uživatel po obdržení oznámení stránky používá, rozumí se, že se změnami, úpravami či doplněními podmínek souhlasí.

Podmínky používání byly naposledy aktualizovány 4.5.2018.

8. Údržba hardwaru a příslušenství
Uživatel je odpovědný za pořízení a údržbu telekomunikačního vybavení, počítačového hardwaru a dalšího příslušenství, které je potřeba k přístupu na internetové stránky a jejich používání a zaplatí všechny s tím spojené poplatky.

9. JURISDIKCE, PŘÍSLUŠNÉ ZÁKONY
Prohlížením těchto stránek souhlasíte s tím, že v případě sporu bude příslušným soudem soud v místě hlavní provozovny společnosti a příslušnými zákony budou národní zákony této provozovny , kde nebo v souvislosti se kterou došlo ke sporu.