Servisní linka pro průmyslové snímače
Servisní linka ochrany před výbuchem

Postup pro oznamování protiprávního jednání a podávání stížností

Podniková odpovědnost je ústředním prvkem našich obchodních aktivit a přispívá k dlouhodobému úspěchu naší společnosti. Ve společnosti Pepperl+Fuchs je samozřejmostí, že veškeré činnosti jsou prováděny v souladu s předpisy, zákony a našimi interními směrnicemi a kodexem správné praxe. Všechna tato pravidla tvoří rámec našich firemních aktivit. Patří k nim zejména respektování a dodržování právních a etických požadavků a také našich vlastních povinností.

Prostřednictvím prohlášení o strategii společnosti Pepperl+Fuchs v oblasti lidských práv se představenstvo zavazuje k dodržování mezinárodně uznávaných lidských práv a základních pracovních norem Mezinárodní organizace práce (ILO) po celém světě. Toto prohlášení transparentně určuje, jakým způsobem jako společnost tuto odpovědnost plníme. Kromě toho jsou naše zásady spolupráce zakotveny v našem kodexu chování.

Vzhledem k odpovídajícím právním požadavkům (např. německého zákona o náležité péči v dodavatelských řetězcích nebo směrnice o oznamování protiprávního jednání) je společnost Pepperl+Fuchs rovněž povinna poskytnout kanály pro oznámení případného porušení těchto pravidel. Například všechna témata týkající se lidských práv a životního prostředí podle těchto zákonů, jakož i problémy s dodržováním předpisů mohou oznámit externí i interní zainteresované strany. Tímto způsobem lze eliminovat porušování pravidel a účinněji předcházet jejich budoucímu porušování. K oznámení takových porušení pravidel vám společnost Pepperl+Fuchs nabízí možnost využít digitální platformu Speak Up pro oznamování protiprávního jednání.

Ozvěte se!

Nebo navštivte stránky https://pepperlfuchs.speakup.report/compliance.
Nebo navštivte stránky https://pepperlfuchs.speakup.report/compliance.

Pokud chcete odeslat informace prostřednictvím digitální platformy Speak Up pro oznamovatele protiprávního jednání, máte k dispozici několik možností:

[1] Po získání přístupu k platformě z vámi zvoleného zařízení pomocí uvedeného odkazu nebo QR kódu můžete informace poskytnout v textové podobě v aplikaci prohlížeče.

[2] Pokud použijete aplikaci Speak Up nebo telefonní službu Speak Up, můžete zanechat zprávu v hlasovém záznamu. V obou případech bude hlasový záznam přepsán na platformě Speak Up a v případě potřeby přeložen. Nebude tak možné odvodit, že informace pocházejí od vás osobně.

Pro každý způsob podání informací obdržíte jedinečné „číslo zprávy“. Platforma Speak Up je dostupná nepřetržitě po celém světě v široké škále jazyků, takže můžete kdykoli přistupovat ke své zprávě a pomocí čísla zprávy si zobrazit její aktuální stav. Zobrazit si můžete pouze vlastní zprávy.

Kromě kanálů pro podávání oznámení, které nabízí společnost Pepperl+Fuchs, existuje také možnost obrátit se na příslušný správní orgán v dané zemi. Na této stránce naleznete seznam horkých linek pro jednotlivé země. 


Jak jsou informace zpracovávány

Na základě vámi poskytnutých informací bude vytvořen nový případ na platformě Speak Up. Tímto případem se bude zabývat interní tým Speak Up společnosti Pepperl+Fuchs, který je složen z vybraných osob z oddělení globálního dodržování předpisů. Členové týmu Speak Up jsou povinni zachovávat důvěrnost a neutralitu a při objasňování skutečností případu nejsou vázáni mandátem. Předtím, než je možné případ interně zpracovat, jsou obdržené informace zkontrolovány z hlediska důvěryhodnosti a poté zařazeny do příslušné kategorie. V závislosti na relevantních skutečnostech se na zpracování případu budou podílet vybraní zástupci z dotčených oddělení. V závislosti na situaci případu mohou být zapojeny i externí kontaktní osoby. Existuje výslovná povinnost zacházet ve všech případech s informacemi jako s důvěrnými.

Ochrana oznamovatelů

Od okamžiku podání informací budete chráněni před odplatou, tj. před odvetnými opatřeními nebo znevýhodněním vyplývajícími z podaných informací, pokud byly tyto informace poskytnuty v dobré víře. Úmyslná falešná oznámení a zneužití ochrany oznamovatelů protiprávního jednání k jiným účelům nebudou tolerována. Totožnost oznamovatele protiprávního jednání a třetích stran uvedených v oznámení bude považována za důvěrnou, a to i po vyšetření případu. V určitých případech upravených zákony je společnost Pepperl+Fuchs povinna nebo oprávněna totožnost oznamovatele zveřejnit. Případy zadané v rámci platformy Speak Up jsou uchovávány v souladu s platnými právními předpisy a jsou včas odstraněny. U informací poskytnutých anonymně nebude za žádných okolností zpětně dohledáván jejich oznamovatel.