Serviceline
Servisní linka pro průmyslové snímače
Servisní linka ochrany před výbuchem

Právní oznámení

Právní informace a zřeknutí se pravomoci

 Toto prohlášení bylo naposledy aktualizováno 25.11.2016.

1. Obecné informace
Tyto internetové stránky (dále jen „internetové stránky“) jsou vlastněny a provozovány společností

Pepperl+Fuchs s.r.o.
Pod Vodárenskou věží 4
182 00 Praha 8
Česká republika

Telefon:   +420225989180 
E-mail:     info@cz.pepperl-fuchs.com
Web:        www.pepperl-fuchs.com

Registrace:
IČ:
            27117171
DIČ:          CZ27117171
                 U Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 97531

dále označována jako „společnost“.

Informace, materiály, obchodní tajemství, technologie, produkty, postupy, databáze, software, služby a obecně veškerý obsah zveřejněný na těchto internetových stránkách (dále jen „informace“) se řídí následujícími podmínkami používání.

2. Přijetí podmínek
Používáním či navštěvováním internetových stránek (s výjimkou prvního čtení „podmínek používání“) souhlasíte se všemi podmínkami v tomto dokumentu. Právo na používání těchto internetových stránek je osobní a nepřenosné mimo vás na žádnou jinou osobu či subjekt. Pokud si založíte účet, nesete jako uživatel (dále jen jako „uživatel“) odpovědnost za používání svého účtu a utajení svých přihlašovacích údajů a hesla (případně hesel). Ujistěte se, že svůj účet používáte v souladu s těmito podmínkami používání.

3. Duševní vlastnictví
Informace zveřejněné na těchto internetových stránkách zahrnují mimo jiné text, software, fotky, video, grafiku, hudbu či zvuky, které jsou chráněny mezinárodními autorskými právy, zákony o patentech a ochranných známkách.
Nenáleží vám licence na žádné ochranné známky, patenty, materiály chráněné autorským právem, obchodní tajemství, technologie, produkty, postupy ani další vlastnická práva společnosti či dalších stran.

Není dovoleno měnit, zveřejňovat, zprostředkovávat, účastnit se přenosu či prodeje, vytvářet nepůvodní práci či jinak využívat, ať už jako celek nebo jen část, informace zveřejněné na internetových stránkách. Materiály chráněné autorskými právy můžete stahovat pouze pro osobní používání. Jinak, pokud to není výslovně povoleno zákonem, není bez výslovného povolení společností či vlastníkem autorských práv dovoleno kopírovat, dále distribuovat, přenášet, zveřejňovat či komerčně využívat stažený materiál.
Při dovoleném kopírování, další distribuci či zveřejňování materiálu chráněného autorskými právy, nejsou dovoleny změny či mazání informací o autorovi, označení obchodní známky ani informací o autorských právech.

Není vám dovoleno nahrávat nebo jinak na internetových stránkách zpřístupňovat jakýkoliv materiál chráněný autorskými právy, obchodními známkami nebo jinými vlastnickými právy bez výslovného povolení vlastníka autorských práv, obchodních známek či jiných vlastnických práv.
Nesete výhradní odpovědnost za všechny škody způsobené porušením autorských práv, vlastnických práv a všechny další újmy, které způsobíte svým příspěvkem. Vložením materiálu nebo obsahu na internetové stránky automaticky zaručujete, že vlastník materiálu zaručuje společnosti trvalé, neodvolatelné, nevýlučné právo bez licenčních poplatků a licenci k používání, reprodukování, modifikaci, úpravě, zveřejňování, překládání a celosvětové distribuci takového materiálu (celku nebo jeho části) a inkorporaci do dalších prací v jakékoliv formě, médiu či technologii nyní známé nebo v budoucnu vyvinuté po celou dobu trvání všech autorských práv, které se k tomuto materiálu vztahují.  Dáváte také svolení, že každý uživatel má k materiálu přístup a může ho číst, ukládat či reprodukovat pro osobní používání. Tímto dáváte společnosti právo upravovat, zveřejňovat a distribuovat veškerý materiál, který na internetových stránkách zpřístupníte.

Následující opatření chrání zájmy společnosti, jejích poboček, přidružených společností a třetích stran poskytujících obsah a licence, z nichž všichni budou mít právo uplatňovat a vynucovat tyto opatření přímo nebo svým jménem.

4. Chování uživatele
Internetové stránky smíte používat pouze v rámci zákona, vyvarujte se na internetových stránkách zasílání či přenosu materiálu, který porušuje práva jiných, je nezákonný, zastrašující, urážlivý, hanlivý, omezuje práva na soukromí a reklamu, je vulgární, obscénní, znevažující či jinak nežádoucí, podněcující k trestnému jednání, občanskoprávní odpovědnosti či jinak porušující zákon nebo který obsahuje reklamu nebo navádí ke koupi produktů či služeb bez výslovného předchozího povolení společnosti.

Uživatel nesmí internetové stránky používat k propagaci či přesvědčování ke koupi, mimo jiné včetně přesvědčování uživatelů, aby si předplatili informace on-line konkurující těmto internetovým stránkám.

Souhlasíte, že nebudete používat zařízení, software či jiné nástroje k narušení či k pokusu o narušení správného fungování našich internetových stránek, a že nebudete systém nadměrně či zbytečně zatěžovat. Dále souhlasíte, že nepoužijete robota, pavouka, jiné automatické zařízení či manuální postup k sledování nebo kopírování našich internetových stránek či jejich obsahu bez předchozího výslovného souhlasu oprávněného zástupce společnosti (takový souhlas je udělován pro standardní internetové vyhledavače k přesměrování uživatelů internetu na tuto stránku).
Odkazy na tyto internetové stránky nesmí být použity na jiných internetových stránkách bez předchozího písemného povolení společnosti.

5. Odmítnutí záruky a omezení odpovědnosti
Souhlasíte, že používáte internetové stránky na vlastní nebezpečí.

VŠECHNY INFORMACE JSOU POSKYTOVÁNY „JAK JSOU“ BEZ ZÁRUKY JAKÉHOKOLIV DRUHU, VÝSLOVNÉ ČI PŘEDPOKLÁDANÉ, MIMO JINÉ VČETNĚ PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY NA OBCHODOVATELNOST, VHODNOST ZA URČITÝM ÚČELEM ČI NEPORUŠENÍ. PŘES VEŠKEROU SNAHU SPOLEČNOST NEMŮŽE ZARUČIT, ŽE SE NA TĚCHTO INTERNETOVÝCH STRÁNKÁCH NEVYSKYTUJÍ VADY ČI POČÍTAČOVÉ VIRY.

Obsah těchto internetových stránek slouží k informativním účelům a společnost dělá vše pro to, aby byly všechny informace na těchto internetových stránkách správné. Přesto mohou informace společnosti obsahovat technické nepřesnosti a typografické chyby. Společnost za takové nepřesnosti a chyby či chybějící informace nenese odpovědnost.

Společnost, její pobočky, poskytovatelé informací či partneři v oblasti obsahu, jejich úředníci a ředitelé nebo zástupci nenesou odpovědnost za chyby, nepřesnosti, chybějící informace či jiné nedostatky v informacích, ani za zpoždění, přerušení přenosu takových informací zákazníkovi, bez ohledu na příčinu či dobu trvání ani za stížnosti či ztráty tímto způsobené. Tímto berete na vědomí, že opatření obsažená v této části se týkají všech informací zveřejněných na internetových stránkách.

Společnost, ani její pobočky a přidružené společnosti, úředníci, ředitelé a zástupci nenesou odpovědnost za stížnosti třetích stran ani přímé či nepřímé škody (mimo jiné včetně ztrát zisku, přerušení obchodování, ztráty informací či programů a dalších dat z vašeho systému správy informací), které souvisí s přístupem či neumožněním přístupu k informacím, obsahu, materiálům a funkcím internetových stránek nebo internetovým stránkám, na které odkazují, i když společnost o možnosti vzniku škod jasně informovala.

Společnost, její pobočky, poskytovatelé informací či partneři v oblasti obsahu nenesou odpovědnost za rozhodnutí o investicích založené na informacích zveřejněných na internetových stránkách.

6. Dostupnost produktů
Internetové stránky společnosti mohou obsahovat informace o produktech společnosti Pepperl+Fuchs Group, které nejsou v některých lokalitách dostupné. Přítomnost odkazů na produkty a služby společnosti Pepperl+Fuchs Group na internetových stránkách společnosti neznamená, že budou tyto produkty či služby dostupné v místě vašeho bydliště.

7. Odkazy na internetové stránky třetích stran
Rozhodnete-li se opustit tyto internetové stránky prostřednictvím odkazů na internetové stránky, které nejsou stránkami společnosti Pepperl+Fuchs Group, společnost nenese odpovědnost za předpisy týkající se osobních údajů a podmínky používání takových stránek či soubory cookies, kterými se takové stránky řídí. Navíc, jelikož společnost nemá kontrolu nad takovými stránkami a zdroji, berete na vědomí a souhlasíte, že společnost není odpovědná za dostupnost těchto externích stránek a zdrojů a neschvaluje a není odpovědná za obsah, reklamu, produkty a jiné materiály dostupné na takových stránkách nebo zdrojích.

8. Modifikace
Společnost má právo kdykoliv změnit nebo přerušit jakoukoliv funkci stránek, mimo jiné včetně obsahu, doby dostupnosti a příslušenství pro přístup a používání.

Společnost má právo kdykoliv změnit nebo upravit podmínky používání, jejich část nebo zavést nové podmínky, včetně nových poplatků za používání. Takové změny, úpravy a doplnění či vyškrtnutí jsou účinné od oznámení, které může být zveřejněno na internetových stránkách nebo kterýmkoliv jiným způsobem, kdy uživatel oznámení obdrží. Pokud uživatel po obdržení oznámení stránky používá, rozumí se, že se změnami, úpravami či doplněními podmínek souhlasí.

Podmínky používání byly naposledy aktualizovány 9. prosince 2009.

9. Údržba hardwaru a příslušenství
Uživatel je odpovědný za pořízení a údržbu telekomunikačního vybavení, počítačového hardwaru a dalšího příslušenství, které je potřeba k přístupu na internetové stránky a jejich používání a zaplatí všechny s tím spojené poplatky.

10. JURISDIKCE, PŘÍSLUŠNÉ ZÁKONY
Prohlížením těchto stránek souhlasíte s tím, že v případě sporu bude příslušným soudem soud v místě hlavní provozovny společnosti a příslušnými zákony budou národní zákony této provozovny , kde nebo v souvislosti se kterou došlo ke sporu.

 


Osobní údaje

1. Obvykle je možné stránky navštívit bez zadávání osobních údajů. Společnost ukládá postupy nebo používá osobní data pouze, pokud je uživatel zveřejní a pokud je to nutné pro zřízení, organizaci obsahu nebo změnu smlouvy.

2. Tyto internetové stránky neshromažďují osobní údaje, pokud si stránky prohlížíte nebo načítáte stránky z našich serverů, pokud je dobrovolně společnosti neposkytnete (v žádostech o informace, uzavírání dohod se společností atd.) To znamená, že společnost nebude znát vaše jméno, emailovou adresu ani jiné osobní údaje, pokud si budete internetové stránky pouze prohlížet. Společnost ukládá adresy IP, data návštěv internetových stránek, používaný prohlížeč a internetovou stránku, kterou jste navštívili před tou naší.

3. Společnost zašle vaše osobní údaje třetím stranám pouze za těchto okolností:

  • Pokud dáte k takovému sdílení informací souhlas.
  • Informace pobočkám, přidruženým společnostem a dalším spravovaným podnikům či osobám na zpracování osobních informací svým jménem. Tyto strany souhlasí, že takové informace zpracují podle našich instrukcí a v souladu s ochranou osobních údajů a příslušnými opatřeními o ochraně a důvěrnosti údajů.

Jsme přesvědčeni, že použití, uložení nebo zveřejnění takových informací je potřebné k
(a) dodržení příslušného zákona, předpisu, zákonného postupu či vynutitelného vládního nařízení,
(b)provedení opatření uvedených v našem právním vyjádření, včetně prověření jejich pravděpodobného nedodržení,
(c) tomu, abychom prokázali, předešli nebo jinak odhalili podvod, problémy s ochranou a technické problémy,
(d) ochraně před bezprostředním nebezpečím porušení práv, vlastnictví či bezpečnosti společnosti nebo veřejnosti, jak vyžaduje a dovoluje zákon.

4. Internetové stránky využívají technologii „cookie“. Soubory cookies jsou kódované řetězce textu, které internetová stránka ukládá v počítači uživatele.
Typ souborů cookies, který používáme, je označován jako „soubory Cookies pro relaci“ anebo „trvalé soubory Cookies“.
Soubory Cookies pro relaci jsou dočasné a automaticky se mažou, jakmile akce skončí.
Trvalé soubory cookies zůstávají na pevném disku vašeho počítače, dokud je nesmažete nebo se smažou po vypršení platnosti.
Nepoužíváme soubory cookies k zjišťování vašich osobních údajů s výjimkou těch, které dobrovolně poskytnete během transakcí se společností. Soubory cookies neohrozí váš počítač, programy ani počítačové soubory a vy je můžete kdykoliv odstranit.

Soubory cookies pro relaci používáme k ukládání informací, které nám umožňují lepší používání našich internetových stránek. Můžete svůj prohlížeč nastavit tak, aby soubory cookies odmítal (návod najdete v instrukcích ke svému prohlížeči).

Pokud váš prohlížeč soubory cookies odmítne, některé funkce na našich stránkách nemusí fungovat.

5. Tyto internetové stránky využívají službu webové analýzy Google Analytics poskytovanou společností Google, Inc. (dále jen „Google“).  Služba Google Analytics používá soubory cookies, což jsou textové soubory umístěné na vašem počítači, aby mohla analyzovat, jak uživatelé stránku používají. Informace vygenerovaná souborem cookie o uživateli internetové stránky (včetně adresy IP) je přenesena a uložena společností Google na serverech v USA. Společnost Google informace využívá k vyhodnocování vašeho používání internetových stránek, sestavování hlášení o aktivitách stránek pro jejich provozovatele a poskytování dalších služeb spojených s chodem internetových stránek a používání internetu. Společnost Google může také předat tyto informace třetím stranám, pokud jí to nařizuje zákon či pokud třetí strany zpracovávají informace jménem společnosti Google. Společnost Google nebude vaši adresu IP spojovat s žádnými dalšími daty, které má k dispozici.  Používání souborů cookies můžete zakázat příslušným nastavením internetového prohlížeče, nicméně si buďte vědomi skutečnosti, že nebudete moci internetové stránky plně využívat.  Používáním těchto internetových stránek dáváte souhlas ke zpracování svých dat společností Google způsobem a za účelem popsaným výše.

6. Společnost má právo toto prohlášení o osobních údajích změnit v souladu s podmínkami popsanými v podmínkách používání.
Všechny změny budou zaneseny do tohoto dokumentu, abyste vždy věděli, jaké informace shromažďujeme, na co je můžeme použít a jestli je někomu zveřejníme.


Additional Data Protection Information Regarding the Electronic Newsletter

If you would like to subscribe to our newsletter, you will need to provide us with details of your first name and last name, as well as an email address to which we can send the newsletter.

By providing your email address, you consent to us using this address to send you the newsletter, to keep you up to date with the latest news from Pepperl+Fuchs.

In addition, on opening the first, automatically generated confirmation email regarding the delivery of the electronic newsletter, and every subsequent newsletter email, the following information is sent to us:

  • Details of how often an article has been read (without conclusions being drawn about individual persons)
  • Date of registration and whether subscribers have unsubscribed from the newsletter, if applicable
  • Any returns, if applicable (e.g. if an email account is not available or the inbox is full)

We use this data to manage the way in which we send the newsletter, and only evaluate the data for statistical purposes, so that we can continue to optimize the services we offer. By subscribing to the newsletter, you agree to this data being used. Your information will not be used for any other purpose, and in particular will not be passed on to third parties.

As you would expect, you are free to unsubscribe from the newsletter at any time and revoke the consent granted for future instances. To do so, please click on the corresponding button in the newsletter sent.