Servisní linka pro průmyslové snímače
Servisní linka ochrany před výbuchem

Úroveň integrity bezpečnosti (SIL) a úroveň vlastností (PL) – historie a rozdíly

Hovoříme-li o systémech hodnocení pro dnešní bezpečnostní aplikace, nelze vynechat zkratky SIL (úroveň integrity bezpečnosti), PL (úroveň vlastností), a SILCL (SIL úroveň deklarace). Na první pohled se může zdát, že se tak celá problematika příliš komplikuje, avšak uvedené rozlišení lze nakonec dobře pochopit po vysvětlení jeho vývoje a pozadí.


IEC 61508 a IEC 61511 – Zájem chemického průmyslu

Vývoj norem IEC 61508 a IEC 61511 pro funkční bezpečnost byl iniciován a podporován zejména chemickým průmyslem. Protože tradiční normy zakládaly bezpečnost na speciálních architekturách systému nebo pravidelném testování, nebylo možné přímo používat bezpečnostní PLC. Naprogramovaná zařízení mohou trpět určitými nedostatky (bugs), které mají tu problematickou vlastnost, že i při zálohování nelze vyloučit současné selhání.

Vznikl tak nápad založit bezpečnostní prohlášení na pravděpodobnosti spolehlivé funkce v případě vzniku jakéhokoli požadavku na bezpečnou reakci. Díky stanovení určitých pravidel pro strukturovaný přístup ve vývoji a testování hardwaru a softwaru poskytují tyto normy systém, který se v průběhu let osvědčil jako vhodný pro bezpečnostní aplikace.


Úzké vztahy mezi bezpečnostními normami

Zatímco chemický průmysl většinou čelí rizikům, která vyžadují přijetí bezpečnostních opatření jen jednou za několik let, bezpečnostní systémy ve strojírenství mohou být modifikovány velmi často, nebo dokonce nepřetržitě během používání stroje. Proto byla na základě uvedených tradičních norem vyvinuta norma ISO 13849-1, která navíc otevírá možnost používání bezpečnostních PLC zahrnutím pravděpodobnostního přístupu. Tato norma řeší také problematiku odvozenou ze strojní směrnice.

Jak již bylo naznačeno v posledním odstavci, existuje mezi uvedenými normami úzký vztah. A nejsou to jen zkratky SIL z normy IEC 61508 a PL z normy ISO 13849, ale zde také zkratka SILCL definovaná v normě IEC 62061, která se ve strojírenství také používá, ale je blíže světu SIL s programovatelnými zařízeními.


Bezpečnost zařízení a bezpečnost strojů – dvě strany jedné mince

Strojní směrnice 2006/42/EC reguluje bezpečnostní požadavky na strojní zařízení a instalace na trzích v Evropské unii. Produkty spadající pod tuto směrnici jsou přesně pojmenovány. Ve srovnání s předchozí verzí klade nová směrnice větší důraz na rozsáhlé hodnocení rizik strojních zařízení, které zahrnuje rozsáhlé analýzy rizik. Současně usnadňuje metodu zjednodušeného hodnocení konformity strojů při využití harmonizovaných norem.

Tyto normy zahrnují již zmíněnou řadu EN ISO 13849 a EN IEC 62061, které řídí stanovování funkční bezpečnosti bezpečnostních a programovatelných elektronických řídicích systémů.

Obě tyto normy jsou těsně propojeny s normami EN IEC 61508 pro funkční bezpečnost, které poskytují rámec včetně základů pro řízení bezpečnosti, jako je definice procesů, řízení odpovědnosti a organizační opatření. Proto jsou normy EN IEC 61508 také citovány, když normy pro bezpečnostní funkce pod strojní směrnicí definují vyšší hodnocení bezpečnostních funkcí. Společně s dalšími specifickými bezpečnostními normami se vyvíjí síť, která má vliv na všechny součásti strojů a bezpečnost zařízení. Cílem všech těchto opatření je implementace vhodných bezpečnostních funkcí do sektoru strojů a zařízení.


Více informací o funkční bezpečnosti

Společnost Pepperl+Fuchs poskytuje řešení pro obě strany této mince a nabízí různorodá zařízení, která mohou být přesně tím, co pro svou aplikaci potřebujete. Použijte prosím náš vyhledávací nástroj pro vyhledání vhodných bezpečnostních zařízení nebo pro získání hlubších bezpečnostních znalostí kliknutím na odkaz níže.


Centrum funkční bezpečnosti od společnosti Pepperl+Fuchs

Stovky produktů s vyhodnocením SIL/PL, bezplatné nástroje a brožury na jednom místě: centrum funkční bezpečnosti je vaším výchozím bodem, když potřebujete implementovat bezpečnostní funkce.